-

Bør vi legge mindre vekt på frykt- og mangelstrategi og mer vekt på glede - og mangfoldstrategi?, utfordrer Morten Emil Berg ved Handelshøyskolen BI.

DEBATT: Morten Emil Berg om ledertrening

Norge har anslagvis 250.000 mellomledere. Gruppen står overfor utfordringer som:

  • Tidspress: For mange oppgaver og for liten tid til å være leder.
  • Frykt for å mislykkes eller bli avslørt: Manglende mestringstro.
  • Feighet: Venter lenge med å ta konflikt. Ønsker å bli likt av alle.
  • Manglende samarbeid: Lite raushet, - spesielt over avdelingsgrenser.
  • Manglende engasjement: Hvordan oppnå både volum og kvalitet?
  • Uklare forventninger: Sjefen er utydelig, - særlig som rollemodell.

Hvordan skal dette løses?

Frykt- og mangelstrategien

Tradisjonell ledertrening har følgende forslag: Tilføre ledere økt kompetanse. For å skreddersy kurset, må situasjonen kartlegges.

Dilemmaet er:  Hvis fokus legges på problemer, mangler og svakheter, kan dette føre til motstand mot forandring?  Kartlegging av mangler kan oppleves som kritikk og redusere mestringstro, selvfølelse og jobbengasjement. Ledere kommer i forsvarposisjon.

De vil ikke bli endret, men de kan gjerne endre seg.

Glede- og mangfoldstrategien

Fremfor å fokusere på problemer, er man mest opptatt av det som fungerer bra.  Å oppdage, identifisere og utvikle egne styrker, kan gi positiv energi. Dette kan føre til glede og en god atmosfære.

Forskere i positiv psykologi finner en klar sammenheng mellom positive emosjoner på den ene siden og kreativitet, prestasjon, trivsel og bedre helse på den andre siden.

Mestringstro, selvfølelse, optimisme og takknemlighet øker. - Hvordan kan man utvikle slike prosesser?

Oppdage styrker. Få energi

Sokrates var opptatt av selverkjennelse. Individet må tenke gjennom hva som er hans/hennes styrker og talenter.  Det kan være såkalte signaturstyrker som klokskap, selvdisiplin, mot, emosjonell intelligens og helhetstenking. Bruk av signaturstyrker gir energi.

Å identifisere det som organisasjonen har lykkes med, kan også føre til positive følelser. Ledere må utvikle en styrkekultur og jobbe med de sterke sidene for å videreutvikle organisasjonen.

Er man glad, skjer det flere biologiske prosesser i kroppen. Endorfin og immunforsvaret øker, mens adrenalin og stresshormonet kortisol minker.

Ved å jobbe med positive emosjoner, utvikles bedre relasjoner til andre mennesker, man ser nye løsninger, er drevet av mestringstro, tørr å vise mot og ta initiativ.

Forskning viser at 30% av forskjellen i gruppers prestasjoner, kan forklares gjennom bedre atmosfære og bedre arbeidsklima.

Positive emosjoner som glede og mestringstro, kan bidra til å løse opp i negative krefter som stress, motsetninger og konflikter.

Selvsnakk og positive emosjoner

Da Robinson Crusoe landet på en øde øy, kunne han velge å snakke positivt eller negativt til seg selv:

”Alle mine kamerater har druknet og jeg er helt alene på denne øya; - men jeg lever!  Jeg har ingen klær; - men det er varmt her og jeg trenger ikke klær!”

De fleste mennesker fører, bevisst eller ubevisst, en dialog med seg selv. For mange er dialogen preget av automatiske, negative tanker, - kanskje opp til 85% av tiden.

Robinson Crusoe-metoden innebærer at individet kan bli bevisst sin indre dialog og trene på å gjøre den mer konstruktiv.  Negativ selvsnakk kan erstattes av positiv selvsnakk. Dette påvirker våre egne følelser og kan bli selvoppfyllende profetier. 

Konstruktivisme innebærer at vi konstruerer vår egen virkelighet gjennom vårt eget selvsnakk. Narrativ coaching innebærer å bevisstgjøre og forbedre vår egen selvsnakk.

Å snakke om sine styrker kan forsterke positive følelser. Drivkraften skal ikke være frykt for manglende kunnskap eller frykt for å ikke strekke til. Drivkraften kan være glede og mestringstro ut fra det individ og team allerede har fått til.

Mål og mening

Aristoteles sammenligner mennesket med en bueskytter som sikter på sitt mål.

For å oppleve mening, må individet avklare sin ønskede situasjon. Dette kan være en balanse mellom hedonisme (oppnå glede, unngå smerte), eudaimonia (personlig vekst og utvikling) og altruisme (hjelpe andre og jobbe for noe som er større enn en selv.) Ledere skal hjelpe medarbeidere til å finne mål og mening.

Tanken bygger på et positivt menneskesyn. Individet er naturlig motivert og har et stort potensiale i form av kreativitet og prestasjon. 

For å fremme dette, må personen selv ta styringen i eget liv og finne frem til sine løsninger. Individet må være forsker, kunstner og håndverker i eget liv. Individet må også reflektere over konsekvenser av egne tanker, følelser og handling.

Det må utvikles en kultur og atmosfære som både utfordrer og støtter individet til å nå sine mål,  samtidig som det kommer fellesskapet til gode.

Stor verktøykasse

Abraham Maslow mente at den som kun har en hammer som verktøy, vil definere alle problemer som spikre som skal slås ned.  De fleste ledere har for få verktøy til å gjøre en god jobb.

Verktøy er alle virkemidler ledere kan bruke for å støtte og utfordre sine medarbeidere, slik at de sammen kan nå mål. Eksempler er å delegere, rose, gi tilbakemelding, løse konflikter og arrestere tidstyver.

I de senere år har det kommet nye verktøy. Dette inkluderer også signaturstyrker som mot, selvdisiplin, klokskap, helhetstenking og emosjonell intelligens. Ledere skal skape en god stemning i teamet.

En betegnelse for de nye verktøyene er positiv psykologi og coaching.  Positiv psykologi har en visjon: Å få individ, team og organisasjon til å ”blomstre”. Positiv psykologi er det vitenskapelige fundamentet, mens coaching og mentoring er det praktiske håndverket.

Just do it!

Naturvitenskap er en treffsikker vitenskap som øker vår evne til å predikere. Vi vet det blir fullmåne 19. mars 2011.  Vi vet at 31. mars samme år vil solen stå opp kl. 06.47 og gå ned 19.58.

Teorier i ledelse er ikke like treffsikre. En grunn er at medarbeidere har ulike holdninger til arbeid. Noen ser på jobben som en bytteprosess og vil tjene mest mulig penger. Noen er opptatt karriere og egne mål. For andre innebærer jobben et kall, der jobben i seg selv er motiverende og det er viktig å hjelpe andre.

Ettersom folk er forskjellige, må ledere prøve ut hva som virker. Teori må konfronteres med praksis. Først da får man svar.

Tradisjonell forskning finner frem til det som er statistisk rett å gjøre, ikke det som er fornuftig å gjøre i den enkelte situasjon.

Det kan imidlertid bli mye analyse og vurdering før handling. ”Knowing – doing” gapet kan overvinnes med et reflektert ”just do it”. God ledelse bygger på god læring.

Oppnå resultater

Å fokusere på problemer og mangler, kan føre til frykt og forsvar. Å fokusere på styrker og suksess, kan føre til energi, glede og kreativitet. 

Positive emosjoner, og spesielt glede, er en god ”nyhet” for å få individ, team og organisasjoner til å ”blomstre!”. Positive emosjoner er kanskje en av de viktigste ressursene vi har!

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Ukeavisen Ledelse 14. januar 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på