Forskerne Sverre Tomassen og Gabriel R.G. Benito ved Handelshøyskolen BI har vunnet en internasjonal forskningspris for en studie av kostnader ved internasjonalisering.

BI FORSKNING: Internasjonalisering

Førsteamanuensis Sverre Tomassen og Professor Gabriel R. G. Benito er tildelt prisen for beste artikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet International Business Review i 2009.

Prisen ble annonsert på den årlige konferansen European International Business Academy i Porto i desember i 2010.

BI-forskerne får prisen for en studie av styringskostnader ved internasjonalisering. Juryen som vurderte arbeidene, la spesielt vekt på artikkelens evne til å utvikle fagfeltet for fremtiden.

Mer opptatt av fordeler enn ulemper

Det er mange årsaker til at bedrifter ønsker å bli mer internasjonale.

De ønsker blant annet å:

  • Nå frem til nye kunder og markeder
  • Redusere transport- og produksjonskostnader
  • Få tilgang til ressurser og innsatsfaktorer.

Det er gjerne de mulige fordelene ved internasjonalisering som trekkes frem når selskapet skal vurdere sine strategier for internasjonalisering. Mange virksomheter har smertelig erfart at det er risikabelt å satse i utlandet. Det medfører også kostnader å satse utenlands, særlig når det skjer i form av direkte utenlandske investeringer.

- Det kan påløpe betydelige styringskostnader når et selskap etablerer og driver datterselskap i utlandet, men det har hittil vært lite belyst i forskningslitteraturen, fremholder førsteamanuensis Sverre Tomassen og professor Gabriel R.G. Benito ved Handelshøyskolen BI.

Studie av etablering i utlandet

Tomassen og Benito har gjennomført en omfattende studie av 160 multinasjonale norske selskapers etableringer i utlandet.

Forskerne har i studien identifisert og målt kostnadene ved å styre de utenlandske datterselskapene (Governance Costs), og kartlagt sammenhengen mellom styringskostnader og datterselskapenes resultater.

BI-forskerne viser at styringskostnadene kan forklare omtrent 35 prosent av datterselskapets resultater.

Fire typer styringskostnader

Tomassen og Benito identifiserer og måler fire forskjellige typer styringskostnader:

  1. Informasjonskostnader oppstår når kommunikasjon og koordinering mellom partene feiler og gjør det vanskelig eller umulig å tilpasse seg endrede forhold.
  2. Forhandlingskostnader skyldes reforhandlinger om uklarheter i kontrakten mellom partene, eller kostnader ved å gjøre endringer i kontrakten.
  3. Kontrollkostnader følger av at man innfører kontrolltiltak for å sikre at avtalene blir holdt. Slike kostnader manifesterer seg gjennom f.eks. tiden som brukes på generelle kontrolltiltak av datterselskapet, ressurser på budsjett- og regnskapsoppfølginger, og kontrolltiltak på leveransene fra datterselskapet.
  4. Bindingskostnader oppstår gjennom aktiviteter for å "binde" datterselskapet nærmere morselskapet. Det kan være tid brukt på å utvikle nære relasjoner til ute-enheten, ressurser brukt på utvikling av en felles bedriftskultur, og ressurser brukt til å assistere datterselskapet i konfliktsituasjoner med en 3. part.

- Styringskostnadene er betydelige, og må ikke undervurderes. Studien viser at slike styringskostnader kan forklare hele 35 prosent av variasjonen i datterselskapenes resultater, konkluderer Sverre Tomassen og Gabriel R. G. Benito.

Referanse:

Sverre Tomassen & Gabriel R.G. Benito (2009). "The Costs of Governance in International Companies". International Business Review, 18(3): 292-304. Artikkelen ble i desember 2010 tildelt prisen for beste artikkel i 2009 i dette tidsskriftet.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på