-

Hva kjennetegner god ledelse? Hva vil det si å ha talent for ledelse? To BI-forskere gir deg svar.

KOMMENTAR: Øyvind Martinsen og Jan Ketil Arnulf om ledelse

Det oppstår ofte diskusjon om eksistensen av et eventuelt talent for ledelse. Et svar på dette spørsmålet bør være basert på kunnskaper om hva som kjennetegner god ledelse. Vi må spørre: talent for hva?

I flere tiår har det vært lansert stadig nye teorier om ledelse. Etterhvert som man akkumulerer forskning om ledelse, trer stadig tydeligere mønstre frem bak krattskogen av teorier. Nylig foretatte oppsummerende studier viser gode resultater både for klassisk ledelse og for moderne, inspirerende og visjonsbasert ledelse.

Kjennetegn på ledelse

Den amerikanske ledelsesforskeren Gary Yukl hevder, basert på dette, samt på svenske og amerikanske studier, at god ledelse best kan beskrives som endringsorientering, oppgaveorientering og relasjonsorientering.

  • Endringsorientering innebærer å skape mening, tenke nytt, inspirere gjennom begrunnet optimisme, stimulere til alles utvikling og å gi retning for arbeidet gjennom små og store visjoner.
  • Oppgaveorientering innebærer å holde fokuset på de daglige mål som visjonene bør føre til.
  • Relasjonsorientering innebærer å støtte medarbeidere i deres arbeid for å bli dyktigere med sine oppgaver.

En slik tredeling vil ut fra forskningen kunne forventes å være forbundet med suksess. Tredelingen vil også kunne ivareta det faktum at medarbeidere er ulikt innstilt, det vil si at de kan ha ulik type og styrke på sin motivasjon for arbeidet. I villniset av hverdagskompleksitet må ledere kunne styre på flere måter.

Lederes evne til å forstå andre menneskers ulikheter er imidlertid en hittil nokså upåaktet faktor i studiet av god ledelse.

Kan det finnes talent for god ledelse, slik vi har definert det ovenfor?

Personlighet til å lede

Det finnes målbare personlighetstrekk som gjør det lettere for noen mennesker å engasjere seg i slik lederadferd. Forskning støtter klart sammenhenger mellom personlighet og ledereffektivitet. Vesentlige personlighetstrekk kan være

  • Åpenhet (tenke nytt, utvikle visjon)
  • Planmessighet (målsetning, oppfølging, grundighet)
  • Omgjengelighet (hensyntagen, omtanke)
  • Utadvendthet (nødvendig for at lederes handlinger blir tydelige eller synlige, og støtter initiativ og tiltakslyst).
  • Følelsesmessig stabilitet (evne til å tåle presset i lederrollen).

Personlighetsmessige disposisjoner vil kunne ligge til grunn for å forklare et talent for god ledelse. Imidlertid er det klart at personlighet beskriver tilbøyeligheter til adferd, og ledersituasjoner vil kunne preges av rammer som hindrer eller former personlighetsutfoldelse.

Videre beskriver personlighetstrekk tendens til flere former for adferd, og sentrale personlighetstrekk kan ha både positive og negative konsekvenser for ledere.

Evnen til å bruke sine personlighetstrekk på en konstruktiv måte står i kontrast til å la seg drive av indre krefter på en ureflektert måte.

Talent for ledelse

Personlighetstrekket nevrotisisme kan være forbundet med evnen til å lære om seg selv av tilbakemeldinger uten å bli defensiv. Dette kan også forstås som et talent for å lære ledelse. God ledelse vil være forbundet med en moden evne til å avveie egne tilbøyeligheter mot organisasjonens behov.

Personlighet kan beskrive talent for ledelse og for andre former for arbeid, men i seg selv er ikke slike trekk nok til å forklare god ledelse. Talent må kanaliseres, formes, bevisstgjøres og nyanseres gjennom eksponering for relevante situasjoner og gjennom opplæring.

Målrettet seleksjon og gjennomtenkte traineeordninger hvor lederemner utvikles og følges opp over tid, kan dermed være en meget gunstig løsning for organisasjoners talentjakt.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 5. juli 2011 med tittelen "Ledelstalent".

Tekst: Professor Øvind L. Martinsen og førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på