Professor Jonas Söderlund ved Handelshøyskolen BI er tildelt en europeisk forskningspris for en studie av personalledelse i en prosjektbasert økonomi.

FORSKNINGSPRIS: Personalledelse og prosjektledelse

Stadig mer av arbeidslivet organiseres i prosjekter. Ofte vil prosjekter omfatte både fast ansatte og eksterne prosjektdeltakere. Dette krever en ny tilnærming til hvordan vi håndterer organisasjonens menneskelige ressurser.

– Den stadig hyppigere bruk av prosjektformen i næringsliv og offentlig sektor, peker i retning av at vi må tenke nytt om hvordan vi driver personalledelse, fremholder professor Jonas Söderlund ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Nye tanker om personalledelse

Söderlund har sammen med forskerne Karin Bredin og Elisabeth Borg gjennomført en studie av et teknisk konsulentfirma, der konsulentene er et eksempel på en ekstern personalressurs.

Forskerne har sett på den rollen konsulentene spiller i mange prosjektintensive bransjer.

De har særlig vært opptatt av å utforske hvilke konsekvenser dette har for ledelse og organisering av menneskelige ressurser, virksomhetens kompetansestrategier og kunnskapsoverføring mellom prosjekter.

Resultatene av studien ble i sommer presentert på årskonferansen til European Academy of Management (EURAM) som ble arrangert i Tallinn i Estland.

Forskerne peker i studien på nye måter å betrakte bedriftens menneskelige ressurser på. I stedet for bare å se på virksomhetens egne ansatte tar forskerne til orde for å inkludere alle som på ulike vis bidrar til bedriftens verdiskaping.

Med dette som utgangspunkt skisserer forfatterne ulike alternativer som bedrifter og organisasjoner kan velge mellom. Det kan handle om å velge mellom mindre eller større andel av eksternt personal.

Forskerne skisserer også ulike sentrale nøkkeltall som kan brukes til å følge utvikling og sammensetning av arbeidsstyrken i bedriften. 

Pris for beste paper

Söderlund og hans kolleger ble tildelt en av konferansens priser for beste forskningsarbeid (”paper”), The IPMA-PMI Best Paper Prize 2011. Prisen deles ut av organisasjonene International Project Management Association (IPMA) and the Project Management Institute (PMI).

– Dette er en anerkjennelse av BIs sterke posisjon innenfor fagområdene HRM og prosjektledelse, kommenterer Söderlund.

BI-professoren ble for  to år siden tildelt prisen for Årets HR-forskning i Sverige. Söderlund leder faggruppen for prosjektorganisering ved BI og er fagansvalig for BIs Master of Management-program i prosjektledelse.

Referanse:

Söderlund, Jonas, Karin Bredin og Elisabeth Borg (2011): Managing And Organizing Human Resources In A Project-Based Economy: The Role Of The Technical Consultancy. Forskningsartikkelen(”paper”) ble tildelt  The IPMA-PMI Best Paper Prize på årskonferansen til European Academy of Management i 2011.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på