Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI er oppnevnt som medlem av en strategigruppe som skal gi svar på hvordan Norge kan bli globalt ledende på kunnskap om hav og havforvaltning.

KUNNSKAP I BRUK: Strategi for marin forskning og utvikling

Regjeringen har oppnevnt en strategigruppa for forskning og teknologiutvikling innenfor hav. Strategigruppen Hav21 skal utarbeide en bred og samlet strategi for marin forskning og utvikling.

Strategien skal bygge på eksisterende kunnskap knyttet til havbruk, fiskeri og bærekraftig utnyttelse og forvaltning av de biologiske ressursene i havet og de marine økosystemene.

I tillegg skal strategien peke på nye behov for kunnskaps- og teknologiutvikling. Strategien skal skape en helhetlig tenking rundt satsingen på marin kunnskap og teknologi gjennom å koble myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Globalt ledende

Regjeringen har store forventninger til hva Hav21 skal komme opp med: Målet er at Norge skal ha en globalt ledende posisjon når det gjelder kunnskap knytta til hav og havforvaltning.

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI  er oppnevnt som medlem av Hav 21 som ledes av adm. direktør Liv Monica Stubholt fra Aker Clean Carbon. Strategigruppen består av sentrale representanter fra viktige forskningsinstitusjoner, næringer og forvaltningsorgan.

Reve er professor i strategi og konkurranseevne, og leder forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”, som gjennomfører omfattende studier av 13 av Norges viktigste næringer, herunder flere bransjer relatert til havet.

Fra fjord til bord

Hav21 skal peke på kunnskapsbehov for forvaltning og næring langs hele den marine verdikjeden ”fra fjord til bord”. Hav21 skal foreslå tiltak som kan bidra til at kunnskap tas i bruk og peke på muligheter og koblinger mellom myndigheter, næringsliv, forskningsmiljøer og interessegrupper for kunnskapsutvikling.

Hav21 skal omfatte kunnskapsproduksjon og forskning på konsekvensene andre næringer har for marine næringer og den biologiske produksjonen i havets økosystemer, som for eksempel petroleums- og mineralutvinning, skipsfart, reiseliv og ny energiproduksjon.

I tillegg vil Hav21 befatte seg med hvordan de ulike sektorene, inkludert fiskeri- og havbruksnæringen, samlet påvirker den biologiske produksjonen i havets økosystemer.

Hav21 skal levere sin sluttrapport høsten 2012.

Referanse:

Strategigruppa Hav21. Nyhetsmelding fra Fiskeri- og kystdepartementet 14. oktober 2011.


 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på