Organisasjoner kan redusere sannsynligheten for korrupsjon i egne rekker, hevder BI-forsker Øyvind Kvalnes og Nigel Krishna Iyer. Her viser de hvordan.

AKTUELL INNSIKT: Øyvind Kvalnes om etikk og ledelse

Den amerikanske bankdirektøren Chuck Prince (oppslag i Wikipedia) ble spurt hvorfor Citigroup fortsatte med å gi høyrisikable lån selv etter at varsellampene blinket rødt.

  • Han svarte: ”Så lenge musikken spiller, må du komme deg opp og danse. Vi danser fremdeles.”

Dermed uttrykker han en form for determinisme i omgangen med markedskrefter og næringsliv: Den enkelte bestemmer egentlig ikke selv over sine beslutninger og valg. Det er sterkere krefter som rår.

I en artikkel i Praktisk økonomi og finans utforsker vi hvordan bedriftsledere kan forholde seg til sitt moralske ansvar i møte med korrupsjon. Vi anvender en bred definisjon av fenomenet, slik at det dekker all slags adferd som på en eller annen måte kan kalles korrupt.

Korrupsjon kan i en slik forstand inkludere bestikkelser, mislighold, underslag, maktmisbruk og ulike former for uetisk praksis, også det som kan omtales som nepotisme. Ut fra vår forståelse er det ikke slik at en korrupt handling nødvendigvis er ulovlig.

Lukrativ mulighet

Salgsdirektør Petter i Mulitnat ASA er under sterkt press for å levere bedre salgsresultater. Nå har det åpnet seg en mulighet for å få en stor kontrakt med en ny kunde. Inngangsprisen er 150.000 NOK, som skal betales til en konsulent med gode forbindelser. Han sier at Petter kan ta det helt med ro. Alt vil foregå på en skikkelig måte. Likevel er Petter skeptisk.

Petter er invitert inn i en prosess som rimer dårlig med hans egne oppfatninger om rett og galt.

Den indre motsetningen kan kalles en moralsk dissonans (oppslag i Wikipedia på Cognitive dissonance).

Begrepet dissonans stammer fra musikken, hvor det betegner en misklang eller ulyd. To eller flere toner harmonerer ikke med hverandre. Noe lignende kan inntreffe når en person har en oppfatning om at utroskap er moralsk galt, og er fristet til å ha sex med en annen person enn sin ektefelle.

Flukt fra moralsk ubehag

De amerikanske sosiologene Sykes og Madza innførte begrepet moralsk nøytralisering for å skildre hva som kan skje når en person opplever et moralsk ubehag ved et handlingsalternativ. Terskelen for å utføre handlingen er høy.

Her er de fem teknikkene til Sykes og Madza, med eksempler fra historien om salgsdirektør Petter:

  1. Fornektelse av ansvar: ”Det er markedskreftene og konkurransen som rår.”
  2. Fornektelse av skade: ”Systemet er slik. Bidraget mitt gjør ingen forskjell fra eller til.”
  3. Fornektelse av offer: ”Ingen kommer til å lide på grunn av dette.”
  4. Fordømmelse av fordømmeren: ”Myndigheter og akademikere er virkelighetsfjerne.”
  5. Appell til høyere lojalitet: ”Det handler om arbeidsplassene våre.”

De fem teknikkene ble opprinnelig utviklet for å utforske ungdomskriminalitet. Vi mener de også kan brukes til å undersøke hva som foregår når bedriftsledere begir seg inn på korrupsjon. Det er verd å merke seg at moralsk nøytralisering er noe annet enn rasjonalisering og etterpåklokskap. Den foregår i forkant av handlingen, og kan dermed være en del av årsaksrekken som fører til handling.

Har vi en fri vilje?

Eksperimenter utført av Vohs og Schooler viser at folks holdninger til egen fri vilje påvirker deres handlinger. Forsøkspersoner som fikk lese en tekst om at fri vilje var en illusjon, og at våre handlinger egentlig er forutbestemte, var senere langt mer tilbøyelige enn andre til å jukse på en prøve.

Det gjenstår å se om en lignende forbindelse kan gjøres mellom bedriftslederes holdninger til egen frihet, og hvordan de forholder seg til korrupsjon.

Ved å innta Prince sin holdning om at jobben er som en dans, hvor kontrollen ligger hos den som styrer musikken, kan de senke terskelen for å akseptere korrupte løsninger.

Kan forebygge korrupsjon

Bedrifter kan forebygge korrupsjon ved å ta moralsk dissonans på alvor, og oppfordre sine medarbeidere til å snakke om verdimessig ubehag som oppstår i eget arbeid. De kan også være på vakt mot tilløp til moralsk nøytralisering.

Ved å oppmuntre sine ledere og medarbeidere til å betrakte seg selv som frie og moralsk ansvarlige individer, kan de redusere sannsynligheten for korrupsjon i egne rekker.

Salgsdirektør Petter i eksempelet bør ha mulighet til å lufte sine bekymringer med kollegaer eller sin egen leder. Det kan forhindre at han går inn i en prosess hvor eget arbeid fremstår som en dans han ikke har noe ansvar for å delta i.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2011/12, et formidlingsmagsin som presenterer ny forskning og faglig innsikt.

 

Tekst: Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI og partner Nigel Krishna Iyer (The Septia Group)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på