Vi ønsker å utvikle teser om hva tillit i prosjektledelse består i, hvordan en slik tillit kan etableres, og hva som kan gjøres for å vedlikeholde og forsterke den, skriver BI-forskerne Øyvind Kvalnes, Erling S. Andersen og Ralf Müller.

FORSKNING UNDERVEIS: PROSJEKTLEDELSE

Det sies at det tar lang tid å bygge tillit, og kort tid å bryte den ned.

Men hva menes egentlig med tillit? Og hvordan kan en etablere tillit raskt, i prosjekter som kjennetegnes ved at det ikke er tid til møysommelig å bygge den opp? Dette er blant spørsmålene vi stiller i et forskningsprosjekt om etikk og tillit i prosjektledelse.

HVA ER TILLIT?

Alle er enige om at tillit er viktig, men forskere har ikke klart å bli enige om en felles definisjon av hva tillit er.

Vi kan kjenne igjen tilfeller hvor nærvær eller fravær av tillit er avgjørende for utfallet av en prosess, men likevel streve med å begrepsfeste hva tillit er.

Mayer, Davis og Shorman (1995) har foreslått en tredelt forståelse av tillit. En person som har tillit til at en annen kommer til å gjøre noe, antar at vedkommende har:

  • Kompetanse: Evnene som skal til for utføre den aktuelle handlingen.
  • Velvilje: En positiv innstilling til den som regner med at handlingen blir utført.
  • Integritet: Samsvar mellom ord og gjerning, mellom holdninger og praksis.

Alle disse tre komponentene må være på plass for å ha et solid tillitsforhold. Når tilliten svekkes, kan det være fordi en begynner å miste troen på enten kompetansen, velviljen eller integriteten til den andre.

TILLIT ER EFFEKTIVT

Når du har tillit til noen, trenger du ikke kontrollere hva de bruker tiden sin på. Samtidig gjør du deg selv sårbar ved å vende oppmerksomheten et annet sted. Du mangler garantier for at de kommer til å gjøre det dere er blitt enige om.

Det spesielle med tillit i prosjektledelse er at prosjekter gjerne utføres i midlertidige fellesskap. De som skal jobbe sammen, kan være nye for hverandre. De har ikke erfaring med hverandres arbeidsvaner og holdninger. Hva skal de da bygge tilliten på? Dette er noe av hva forskningen vår tar sikte på å undersøke.

ETISKE DILEMMAER

For en prosjektleder kan tillitsrelasjoner skape etiske dilemmaer. Det betyr at man står overfor flere handlingsalternativer som ikke lar seg forene og der alle har både positive og negative sider. Dette er utfordringer som ikke lar seg håndtere ved hjelp av lærebøkene i prosjektledelse. Det kreves erfaring og trening.

Prosjektlederen er selv avhengig av tillit fra prosjekteier eller styringsgruppe. Dette kan skape dilemmaer knyttet til hva er rapporterer om. I hvilken grad er mottakeren i stand til å forstå og ta inn over seg informasjon om usikkerhet og uforutsette hendelser?

Rapportering om problemer kan føre til at det blir satt i gang en rekke tiltak utenfor prosjektledelsens kontroll. Prosjektlederen kan miste autoritet og handlingsrom.

Hvis man ikke rapporterer og problemene ikke manifesterer seg, er alt rosenrødt. Men hvis problemene dukker opp og prosjektledelsen ikke har rapportert, kan dette ha alvorlige konsekvenser for prosjektledelsen.

PÅ SPORET AV TILLIT

Tilnærmingen vår til problemstillingen er todelt:

  1. Vi vil sette oss inn i eksisterende forskning innenfor tillit og etikk, både i tilknytning til prosjekter og mer generelt.
  2. Vi intervjuer personer med erfaring fra prosjektledelse. Vi ønsker å finne ut hvilke erfaringer de selv har med å etablere tillit i grupper og fellesskap av personer som kun har kort tid på å bli kjent med hverandre. Hvilke dilemmaer skaper dette, og hvordan håndteres de? Her kan akademiske og erfaringsbaserte tilnærminger utfylle hverandre.

Prosjektet er støttet med midler fra Norsk senter for prosjektledelse, og Umeå universitet.

REFERANSE:

Artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2011/2012, et formidlingsmagasin fra Norges ledende fagmiljø i ledelses- og organisasjonsfag.

Tekst: Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes, professor Erling S. Andersen og professor Ralf Müller

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på