-

Støttende, myk, imøtekommende «curlingledelse» gir mer fornøyde medarbeidere og bedre lønnsomhet, viser en ny studie fra BI.

BI FORSKNING: BÅRD KUVAAS OM LEDELSE

Ifjor på denne tiden var det en debatt i mediene om «tydelig» versus «støttende eller tilretteleggende» ledelse. Jeg tror det var vanskelig for den vanlige avisleser å få noen klar forståelse av de ulike lederstilene.

«Curlingledelse» ble for eksempel på den ene siden et fyndord for en lederstil som fikk det beste ut av de fleste og på den annen side et uttrykk for svak, feig eller unnlatende ledelse. 

På samme måte ble «tydelig ledelse» av noen forbundet med høy grad av integritet og evnen til å ta fatt i det som bør tas fatt. Andre forbandt tydelig ledelse med autoritær, styrende og sjefen-alene-vet-ledelse. 

Innenfor ledelsesforskningen finner man så mange ulike definisjoner av og mål på ulike lederstiler at man kan bli svimmel av mindre. Vi hører for eksempel om transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, autentisk ledelse og etisk ledelse.

DEN ENKLESTE LEDERSTILEN

Min kollega Anders Dysvik og jeg ønsket derfor å ta utgangspunkt i den enkleste lederstilen og det enklest mulige måleinstrumentet vi kunne finne i internasjonal forskning, og undersøke det opp mot organisatoriske prestasjoner, målt gjennom blant annet omsetning, svinn og kundeservice. 

Den enkleste lederstilen vi fant, var «støttende ledelse». Den kan defineres som i hvilken grad medarbeiderne opplever at lederen er opptatt av deres bidrag til organisasjonens ve og vel, og at lederen bryr seg om deres velvære eller at de har det bra på jobben.

MÅLER STØTTENDE LEDELSE

Denne lederstilen lar seg effektivt måle ved bruk av fire enkle påstander målt på en skala fra 1 til 5:

  • Min nærmeste leder bryr seg virkelig om mine meninger
  • Min nærmeste leder viser interesse for at jeg har det bra på jobben
  • Min nærmeste leder tar hensyn til mine mål og verdier
  • Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg (spørsmålsstillingen er snudd)

Utvalget vårt besto av 75 bensinstasjoner i samme kjede, hvor cirka 550 medarbeidere svarte på påstander om lederens støttende ledelse og i hvilken grad de opplevde at bensinselskapet så på medarbeiderne som en investering for selskapet (i motsetning til for eksempel som en utgift). Det å føle seg investert i og satset på, har nemlig vist seg å være svært så motiverende.

LØNNSOMT MED STØTTENDE LEDELSE

I tillegg ville vi undersøke om opplevelsen av støttende ledelse ville henge sammen med medarbeidernes opplevelse av å bli investert i (til tross for at satsingen på trening og utvikling og fremtidige muligheter objektivt sett var det samme for ulike bensinstasjonene).

Vi fant, i tråd med våre antagelser, sterke sammenhenger mellom støttende ledelse, opplevelsen av å bli investert i og den enkelte bensinstasjons resultater. 

For å illustrere oppnådde den fjerdedelen av bensinstasjonene som hadde de høyeste skårene på støttende ledelse, resultater som var i gjennomsnitt 38 prosent bedre enn resultatene i den fjerdedelen som skåret lavest.

HVA VI KAN LÆRE

Hva kan man så lære av dette og tilsvarende forskning?

  • For det første at ledelse ikke bare påvirker den enkelte medarbeiders produktivitet og velvære på jobben, men også organisatoriske resultater.
  • Det er støttende, myk, imøtekommende, nær sagt «curlingledelse», som gir mer fornøyde medarbeidere og bedre lønnsomhet. Når slik ledelse gir blant annet mest salg og best kundeservice skapt av medarbeidere på bensinstasjoner, er det naturlig å tro at slik ledelse er enda viktigere blant såkalte kunnskapsarbeidere.
  • Organisasjoner kan ha gode eller dårlige ledelsessystemer, det er uansett den enkelte leder som er avgjørende for systemenes effektivitet.
  • Rekrutter og selekter ledere som bryr seg om mennesker (og som selvfølgelig forstår bransjen) som er i stand til å gi sine medarbeidere en opplevelse av å være viktige for organisasjonens resultater i dag og i fremtiden. Medarbeiderne får det bedre mens de er på jobb, kundene blir mer fornøyde - og eierne tjener mer penger.
  • Punktet ovenfor behøver ikke være så vanskelig. Det enkle måleinstrumentet vi brukte og det faktum at det var svært stor enighet blant medarbeiderne om hvor støttende den enkelte leder var.

Hvis medarbeiderne så lett identifiserer gode og lønnsomme ledere, er det kanskje ikke så vanskelige for eksperter på rekruttering som en av og til kan få inntrykk av? 

REFERANSE:

Dysvik, A. & Kuvaas, B.: Perceived supervisor support climate, perceived investment in employee development climate, and business unit performance. Akseptert for publisering i Human Resource Management.

Formidlingsartikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 24. januar 2012 med tittelen "Støttende leder - lønnsom leder".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på