-

Sterkt fokus på å sammenligne medarbeideres prestasjoner skaper ikke nødvendigvis de beste prestasjonene. Det må også skapes et klima for mestring, anbefaler Christina Nerstad.

BI FORSKNING: Motivasjon på jobben

De fleste organisasjoner konfronteres med kunder som krever stadig mer og tøffere konkurranse. Globalisering og teknologiske endringer endrer spillereglene i bransje etter bransje.

Skal virksomheten henge med, må de ansatte motiveres til høyere ytelse og bedre prestasjoner. Hva er det som skal til for å få medarbeiderne til å oppleve suksess på arbeidsplassen? Er det mulig å skape et motivasjonsklima som bidrar til å løfte virksomhetens resultater og samtidig tar vare på ansattes arbeidsglede og velvære?

Organisasjonsforsker Christina Nerstad har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å finne ut om det er mulig å skape et motivasjonsklima som fremmer arbeidsglede, jobbengasjement og bedre arbeidsprestasjoner. Og som bidrar til å holde på dyktige medarbeidere. Kort sagt, suksess på jobben.

Prestasjon og mestring

Det finnes to hovedformer for motivasjonsklima, - prestasjonsklima og mestringsklima:

  • 1. Prestasjonsklima: Suksess defineres på grunnlag av sammenligning med andre. Å demonstrere overlegenhet i form av evner står sentralt. Prestasjonsklima motiverer til rivalisering og interne konkurranser. De beste og mest talentfulle står i fokus og fremheves stadig. Det er viktig hele tiden å prestere best. Det er det som fører til belønning og anerkjennelse internt i organisasjonen.
  • 2. Mestringsklima: Suksess kjennetegnes ved stor innsats, selvutvikling, læring, oppgavemestring og samarbeid. Det er fokus på å gi alle ansatte muligheten til å utvikle sitt potensial, uten konstant sammenligning med kolleger.

På samme måte som motivasjonsklimaet kan deles inn prestasjonsklima og mestringsklima, er vi som enkeltindivider disponert til å definere suksess på to ulike måter. – Vi har alle en tilbøyelighet til å være mestringsorienterte og/eller prestasjonsorienterte, fremholder hun. Dette er noe som påvirker våre motiver for handling og atferd.

Ifølge Nerstad er det lettere å gjøre noe med situasjonen (motivasjonsklima) på arbeidsplassen enn det er å endre personlighetsdisposisjonen til medarbeiderne.

Læring fra toppidretten

Ifølge Nerstad foreligger det lite forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning motivasjonsklima har på arbeidsplassen.

Nerstad er oppvokst i en idrettsfamilie, og ble tidlig interessert i å finne ut hva det er som skal til for få idrettsutøvere til å yte på sitt beste.

Forskning innen idrettspsykologi konkluderer med at trenere bør tilstrebe å skape et mestringsklima fremfor et prestasjonsklima. Mestringsklima kan ifølge Nerstad gi økt aktivitetsglede, økt indre motivasjon (der aktiviteten i seg selv er belønnende), større grad av utholdenhet ved nederlag/feiling og høyere prestasjoner.

De beste idrettsprestasjonene skapes ikke gjennom et sterkt fokus på hvordan den enkelte utøver presterer sammenlignet med sine lagkamerater.

- Et prestasjonsklima er mer tilbøyelig til å føre til negative konsekvenser som prestasjonsangst, negativt stress, ytre motivasjon (f.eks. pengebelønning), utbrenthet og fusking. Konsekvensen kan være at utøvere faller lettere ifra idretten ved feiling.

Mestring gir jobbsuksess

Christina Nerstad har sammen med forskerne Astrid Richardsen, Glyn Roberts og Anders Dysvik gjennomført spørreunderskelser blant nærmere 9000 ansatte i private og offentlige norske organisasjoner om motivasjonsklima på jobben og hvordan dette påvirker den enkeltes motivasjon, holdninger, velvære og prestasjoner på jobb.

Deltakerne i undersøkelsene omfatter ingeniører, teknologer og finansrelaterte yrkesgrupper.

Studiene viser at et mestrings og motivasjonsklima på jobben påvirker ansattes motivasjon, engasjement, turnover-intensjonen (tanken om å finne seg en annen jobb) og prestasjoner på jobben ulikt.

Motivasjonsklima bidrar til å skape endring i hvordan ansatte definerer personlig suksess, samt endring i opplevelsen av utbrenthet og engasjement over tid.

- Et mestringsklima bidrar i stor grad til å skape økt jobbengasjement over tid, mens et prestasjonsklima heller bidrar til å skape en følelse av utbrenthet over tid, fremholder Nerstad.

Dersom ansatte opplever et mestringsklima blir de mer mestringsorienterte og opplever dermed i høyre grad å være engasjerte på jobb.

- Resultatene kan tyde på at det å skape et mestringsklima bidrar til å skape en positiv prestasjonskultur og økt suksess og arbeidsglede.

Ifølge Nerstad vil motivasjonsklima også påvirke vår personlighetsorientering. Ansatte som opplever et mestringsklima på jobb indikerer å bli mer mestringsorientert over tid, mens ansatte som i høy grad opplever et prestasjonsklima på jobb heller ser ut til å bli mer prestasjonsorienterte over tid.

Seks råd for å skape mestringsklima

Støtte fra ledere, opplevelsen av å ha gode trenings- og utviklingsmuligheter og karriererelaterte muligheter er sentrale faktorer for å skape et mestringsklima, indikerer doktorgradsstudien til Christina Nerstad.

Hun har utarbeidet seks praktiske råd for å skape et klima for gode mestringsopplevelser med bakgrunn i forskning på idrett og pedagogikk:

  • 1. Skap meningsfylte arbeidsoppgaver med tilstrekkelig variasjon.
  • 2. Gi kreative utfordringer og muligheter til medbestemmelse.
  • 3. Fokuser på å fremme indre motivasjon ved å legge vekt på utvikling av kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet (vi-følelse).
  • 4. Unngå å favorisere og fremheve kun de beste. Ta vare på verdigheten til den enkelte.
  • 5. Evalueringer bør i større grad også skje på grunnlag av innsats og egenutvikling. Ikke bare som en sammenlikning med andre.
  • 6. Sett av tid til å utvikle talentet som bor i den enkelte medarbeider.

Referanse:

Christina G. L. Nerstad disputerte 11.januar 2012 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen "In Pursuit of Sucess at Work: An Empirical Examination of the Perceived Motivational Climate at Work, Its Outcomes and Antecedents".

Minifakta:

Christina G. L. Nerstad har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Nerstad er førsteamanuensis ved BI.

Førsteopponent er professor Joan Duda ved University of Birmingham. Andreopponent er professor Arnold Bakker ved University of Rotterdam. Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.

Professor Astrid Marie Richardsen ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder. Professor Glyn C. Roberts ved  Norges idrettshøgskole har vært bi-veileder.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på