Pålegg oljeselskapene å ta i bruk klimavennlig strøm på oljeplattformer. Det vil gi store kutt i klimautslipp og store muligheter for norsk CO2-fangst og -lagring, foreslår BI-professor Jørgen Randers og SINTEF-direktør Nils A. Røkke.

DEBATT: JØRGEN RANDERS OM KLIMASTRATEGI

Norge har vært en pioner i å utvikle olje og gassvirksomheten på en miljømessig forsvarlig måte, tilpasset kunnskapen og de rådende oppfatningene i sin tid.

Trinn en

  • Vi var raskt ute med å forby fakling av gass i norsk oljevirksomhet. Denne loven gjorde sitt til at Arve Johnsen, som sjef for Statoil, måtte satse på et gasstransportnett til Europa. Bare på denne måte fikk man lov til å operere på norsk sokkel. Den svært høye regningen for transportnettet og den lave prisen på gass som man den gang oppnådde, var prisen for å kunne utvinne olje. I dag vet vi at dette var en viktig beslutning både for økonomi og miljø. Norge tjener nå mer på gasseksport enn på salg av olje.

Trinn to

  • Neste miljølov var CO2-avgiften på den norske sokkelen fra 1991. For hver kubikkmeter med gass som brukes offshore må man betale en avgift til staten. I dag er denne rundt 300 kroner pr tonn CO2 som slippes ut, inkludert kvotekostnader. Dette er fem ganger den europeiske kvoteprisen for CO2-utslipp og har bidratt til økt fokus på energieffektivisering og optimal drift av kraftsystemene offshore.

Faklingsforbudet og CO2-avgiften har bidratt til at norsk produksjon av olje og gass er blant de mest miljøvennlige i hele verden. 

Lønnsomt for alle parter

Et ry og en merkelapp som vi gjerne bruker i salget av våre petroleumsprodukter, og som gir norske selskaper innpass i utbygginger andre steder i verden. 

I 1991 var disse påbudene visjonære og nye, ingen andre land hadde gjort noe tilsvarende. Men næringen anså begge deler som unødig kompliserende og en skattlegging som gjorde norsk sokkel mindre attraktiv. Man kan trygt slå fast at dette ikke ble tilfellet - lovene ble lønnsomme for alle parter. 

Klimatrinn tre

Det er nå på tide at man innfører en tredje lov for sokkelen - nemlig påbud om elektrisk drift i stedet for bruken av gass som energikilde på plattformene. Og med ren strøm. 

Målet er å få petroleumsnæringen til å ta større ansvar for innenlandske utslippskutt, slik at Norge klarer å nå sine klimamål. Totalt står petroleumsnæringen for ca. 25 prosent av de nasjonale klimagassutslippene, tilsvarende omlag 13,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr år, og nye utbygginger vil øke denne andelen. 

Det vil kreve mye energi å drive de funn som skal bygges ut til 2020, for eksempel Avaldsnes/Aldous, og hvis disse skal drives med offshore gasskraftverk, vil utslippene øke kraftig. 

Tvinger frem til løsninger

Ved å kreve elektrifisering med klimavennlig strøm, vil man tvinge oljeselskapene til å vurdere alle andre muligheter. Da vil de raskt finne frem til en kombinasjon av offshore vind, bølgekraft og - her kommer overraskelsen - gasskraft med CO2-fangst og -lagring under havbunnen. 

Stilt overfor et elektrifiseringspåbud med ny klimavennlig kraft, vil utbyggerne oppdage at gasskraft med CO2-fangst og -lagring (CCS) er et meget konkurransedyktig alternativ, både på pris, miljø og leveransedyktighet. De smarteste vil kanskje se på flytende gasskraftverk med CCS, og bruke av noe av den produserte CO2 til å øke oljeutvinningen. 

Kostnaden ved elektrifisering er begrenset, den vil redusere overskuddet fra norsk olje og gass fra rundt 400 milliarder kroner pr år til rundt 396 milliarder pr år. 

Vi synes vel egentlig at det er greit at staten tar regningen, dvs. at Petroleumsfondet tilføres fire milliarder kroner mindre pr år, siden fordelen i form av reduserte utslipp tilfaller oss alle. 

Visjonære Norge

Det vil ganske sikkert komme sterke motkrefter mot en slik lov. Men om ti år vil man si at Norge var visjonært som innførte et elektrifiseringspåbud, blant annet fordi det gjorde oss i stand til å fortsette å selge naturgass med god samvittighet og uten klimaskade. Påbudet vil bidra til å utvikle teknologi for å rense CO2 ved all verdens gasskraftverk. 

Et elektrifiseringspåbud vil virkelig monne i arbeidet med å gjøre gass til en bærekraftig energikilde og til en varig inntektskilde for Norge.

REFERANSE:

Artikkelen er publisert som debattinnleg i Dagens Næringsliv 27. januar 2012 med tittelen "Tid for trinn tre".

Tekst: Professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI og klimadirektør Nils A. Røkke ved Sintef, og Jørgen Randers.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på