-

I år 2052 har mange land en Kina-sentrert økonomi. Kina vil forsøke å knytte til seg ressursrike land og holde dem i sin økonomiske verdensorden.

KRONIKK: Fremtidsbilde av Kina

Kina i 2052 er ikke en nasjonalstat i vanlig forstand, men en sivilisasjonsstat forankret i den geografisk definerte staten Kina og med ledekraft overfor kinesisktalende over hele verden. Sentralstyring og meritokrati vil prege det politiske systemet, i tråd med Kinas tradisjoner for keiserdømme og konfutsianisme.

Verdens største økonomi

Kinas økonomi vil være verdens største, men deler av Kina vil fortsatt ha sterke trekk av utviklingsland.

Kina er i 2052 både et land og en global etnisk identitet, preget av en sterk følelse av en gloriøs fortid og en visshet om at Kina igjen inntar en rettmessig plass som verdensmakt, forankret i egen unik kultur og politiske tradisjoner.

Kina av 2052 ser seg selv som en moderne inkarnasjon av de kinesiske dynastier som i kinesisk selvforståelse gjennom alle tider har representert sivilisasjon og verdens sentrum.

Født kineser

Den kinesiske sivilisasjon er uløselig knyttet til det kinesiske skriftspråket, som med sitt særpregede tegnsystem utgjør en betydelig barriere for folk fra andre kulturer. Dette gir den kinesiske sivilisasjon et distinkt skjær av eksklusivitet.

I motsetning til de fleste andre sivilisasjonssfærer som preger verden i 2052 - som den engelsktalende eller spansktalende verden - representerer Kina en sivilisasjon som ikke er multikulturell. Å være kineser er også i 2052 i utgangspunktet det samme som å være etnisk han-kineser. Det er noe du er født og ikke kan bli.

Sterkt globalt nettverk

Handel og utdannelse har alltid preget eksilkineseren og bidrar i 2052 til at sterke kinesiske miljøer typisk forekommer i land med rike ressurser, betydelig økonomisk vekst og sterke utdannelsesinstitusjoner. Dette gir den kinesiske sivilisasjon et sterkt globalt nettverk innen handel og teknologi.

Kina står i dag overfor presserende miljø-, energi-, ressurs- og klimautfordringer. Fortsatt økonomisk utvikling er avhengig av radikalt nye og mer miljøvennlige løsninger. Koblet med en sterk statlig styringsevne og muligheter for oppskalering og kommersialisering av nye teknologiske løsninger gir dette sterke incentiver til innovasjon.

Kinesiske myndigheter ser også store økonomiske muligheter i å ta posisjoner i den teknologiske overgangen til et ressurseffektivt lavutslippssamfunn.

Satser på miljøteknologi

I 2052 har Kinas satsing på miljøteknologi etablert kinesiske aktører som ledende på svært mange nøkkelfelter: fornybar energi, elektrisk transport, og klimatilpasning.

Kina er i 2052 hardt rammet av klimaendringer, med den følge at mange befolkningssentra krever store investeringer i vannforsyning eller flomvern for å kunne opprettholdes. Mange må relokaliseres.

I 2052 har den kinesiske staten vist at den, til tross for feilskjær tidligere, er en av de mest effektive og strukturerte globalt med hensyn til å iverksette storskala tiltak for å tilpasse samfunnet store klimaendringer.

Kina har som følge av dette også blitt en dominerende aktør i det raskt voksende globale markedet for ingeniørtjenester knyttet til klimatilpasning.

Kina-sentrert økonomi

Kinas klassiske verdensbilde innebærer en hierarkisk forståelse av verden som politisk har manifestert seg i at omkringliggende stater anerkjente kinesisk overlegenhet og betalte tributter. I 2052 har et stort antall nasjoner Kina-sentrerte økonomier.

Dette gjelder særlig land i nærområdet og land med en sterk ressursbase, som det relativt ressursfattige Kina er avhengig av å knytte til seg.

Kinas utenrikspolitikk av 2052 er med et bredt sett av virkemidler orientert mot å knytte til seg og holde ressursrike og strategiske land i en Kina-sentrert økonomisk verdensorden.

I 2052 har Kina et sterkt globalt økonomisk, kulturelt og politisk nærvær. Men Kina er ikke alene. Andre sentre for økonomisk vekst og kulturell påvirkningskraft balanserer og samhandler med Kina i en kompleks dynamikk som former den globale utviklingen. Forskjellige sivilisasjonssfærer overlapper og samhandler med hverandre på måter som ofte vanskeliggjør presise avgrensninger.

I dette verdensbildet skiller den kinesiske stat og sivilisasjon seg ut som særpreget, eksklusiv og uvanlig homogen, styrt av en historisk basert følelse av identitet og med en utpreget indrestyrt politisk logikk.

Referanse:

Artikkelen er publisert i Dagens Næringslivs kronikkserie ”Kina forandrer verden” 14. juli 2012. Fremtidsbildet av Kina i 2052 er basert på Rasmus Reinvangs og Bjørn Brunstads  bidrag til Jørgens Randers' bok "2052: A Global Forecast for the Next 40 Years".

 

Tekst: Forskerne Rasmus Reinvang i Vista Analyse og Bjørn Brunstad i Pöyry. Brunstad er tilknyttet Senter for klimastrategi ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på