Vær forsiktig med penger om du ønsker å bygge fellesskap og oppmuntre til samarbeid mellom kollegaer, skriver Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om ledelse

Hva gjør penger med menneskers motivasjon? Blir vi mer motivert desto større pengesum vi kan innkassere for egen innsats? Hvordan kan penger påvirke samarbeidsklimaet på en arbeidsplass?

Dette er spørsmål som forskere innen økonomi- og psykologifagene har gransket i flere tiår.

Forskere fra ulike fagdisipliner har stått tildels steilt mot hverandre i oppfatningene om pengers psykologiske effekt. Det har en de siste årene også kunnet lese om i Dagens Næringsliv, i ordvekslinger mellom min kollega Bård Kuvaas og ulike motparter.

Der har tematikken vært hvordan belønnings- og incentivsystemer påvirker adferd. Kuvaas har vist til empiriske studier som dokumenterer at indre motivasjon kan svekkes ved å innføre bonusordninger. Økonomisk orienterte fagfolk har derimot holdt fast på tanken om pengenes motiverende kraft.

Effekten av penger

Hva er så status for kunnskapen om de psykologiske konsekvensene som penger kan skape?

Et veldokumentert fenomen er at penger kan ha det som gjerne kalles en «crowding out effect» på motivasjon. Mennesker som gjør en innsats fordi de er samvittighetsfulle, stolte, glade i jobben sin eller har annen indre motivasjon, har vist seg å bli mindre aktive og engasjerte når det innføres belønning i form av penger. Deres opprinnelige motivasjon blir «crowded out» eller dyttet ut av belønningen.

Det finnes solid empiri som rokker ved antagelsen innen økonomisk tenkning om at en alltid kan forsterke menneskers motivasjon ved å øke belønningen.

Penger foran nesen

I sin enkleste form går antagelsen ut på at jo mer penger du legger foran nesen på et menneske, desto mer motivert vil vedkommende være for å gjøre et godt arbeid. Forsøk med indre motiverte mennesker viser at det finnes vesentlige unntak. Bruno S. Frey og Reto Jegen er blant forskerne som har skapt oversikt i dette feltet

Den amerikanske psykologen Kathleen Vohs har i en årrekke forsket på den psykologiske effekten av penger.

Et prosjekt presentert i Science i 2006 gikk ut på at forsøkspersoner ble satt til å utføre en rekke oppgaver, alene og sammen med andre, etter at de har vært i kontakt med penger. Personer i en kontrollgruppe er blitt satt til å utføre de samme oppgavene, uten denne pengekontakten.

Næring til individualisme

Den generelle konklusjonen Vohs trekker etter en lang serie med slike eksperimenter, er at penger forsterker individualisme hos enkeltpersoner.

Deltagere som på ulike måter enten er blitt belønnet, hatt fysisk kontakt med penger eller blitt påminnet om penger gjennom ord og bilder, viser sterkere tendenser til å se seg selv som selvtilstrekkelige individer. De vil helst klare seg selv, og er lite innstilt på å være med i fellesskapet.

Helt konkret synes pengekontakten å få dem til å:

  • Vente lenger med å be om hjelp fra andre
  • Bli mindre hjelpsomme overfor andre
  • Foretrekke å arbeide helt alene
  • Foretrekke å ha fysisk avstand til andre

Mønsteret i studien er med andre ord at pengekontakt har en tendens til å få mennesker til å kjenne seg mindre tilknyttet andre, og mer i stand til å klare seg selv. Pengene gir næring til individualisme.

I en senere studie har Vohs påvist en annen psykologisk konsekvens som kan skapes ved hjelp av penger. I en artikkel i Psychological Science (2009) skildrer hun et eksperiment hvor personer først enten blar gjennom en bunke pengesedler eller en bunke blanke papirark, for deretter å bli utsatt for fysisk eller psykisk smerte.

Utfallet er at personene som nettopp har tatt i penger, tåler begge former for smerte bedre enn de i den andre gruppen. Igjen kan det være snakk om at pengekontakten styrker følelsen av å være et sterkt og selvtilstrekkelig individ.

Penger som motivasjonsfaktor

Eksperimentene til Vohs og andre psykologer gir vesentlig kunnskap om hva som kan skje hvis penger blir stående i sentrum for egen organisasjonsutvikling.

Hvis målet er å legge til rette for unike, individuelle prestasjoner, kan penger være en ypperlig motivasjonsfaktor. Hvis en derimot ønsker å bygge fellesskap og oppmuntre til samarbeid, koordinert innsats og hjelpsomhet mellom kollegaer, bør en være særdeles forsiktig med å bruke penger som den viktigste motivasjonsfaktoren.

En forutsetning for innovasjon er gjerne at en klarer å etablere et fellesskap av individer som deler ideer og opptrer støttende overfor hverandre.

For å få til en slik utvikling bør ledere være oppmerksomme på de veldokumenterte psykologiske konsekvensene som kan følge når mennesker kommer i kontakt med penger.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 3. juli 2012. 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på