Hva er kreativitet og hva kjennetegner kreative mennesker? Ny studie avdekker 7 kjennetegn.

BI FORSKNING: Kreativitet

Når vi tenker på fenomenet kreativitet får vi lett assosiasjoner til uuttømmelige kilder, forundringspakker og oppfinnsomme eventyrskikkelser. Altså en god blanding av Sareptas krukke, Askeladden og Kinderegget.

I psykologisk forskning defineres kreativitet gjerne som en kapasitet til å komme med nye ideer som kan være anvendelige for et formål.

Kreativitet er en ettertraktet vare som fundament for innovasjon og en kilde til fornyelse og forbedring i arbeidslivet,

Ønsker seg kreativitet

Mange arbeidsgivere ønsker seg medarbeidere med evne til å komme med nye og anvendelige ideer. Da er det viktig å vite litt om hva som kjennetegner mennesker med potensial for kreativitet.

I en ny, deskriptiv teori om kreativ personlighet er det nylig funnet at kreativ personlighet kan beskrives gjennom syv ulike dimensjoner. Det gir et nokså sammensatt bilde av kreative mennesker.

De syv trekkene måles med en test som består av 216 spørsmål fordelt på 27 underordnede personlighetstrekk (fasetter) og som betegnes Kreativ Person Profil.

De syv overordnede dimensjonene er igjen basert på de 27 underordnede personlighetsbeskrivelsene og som tidligere har vært benyttet i kreativitetsforskning.

Dette dreier seg bl.a. om trekk som toleranse for ambiguitet, preferanse for kompleksitet, fantasi, svingninger i stemningsleie, tendens til å bli oppslukt, gjennomtrengelige grenser mellom mentale, konseptuelle systemer, med mer.

Kjenner du deg igjen?

Her er en kort beskrivelse av de syv overordnede personlighetstrekkene som kjennetegner kreative mennesker:

  • Assosiativ orientering: Beskrives av fantasi, lekenhet, iderikdom, evne til å bli oppslukt, glidende overganger mellom drøm og virkelighet.
  • Behov for originalitet: Motstand mot regler og konvensjoner. Rebellaktig innstilling gjennom et behov for å gjøre noe ingen andre gjør.
  • Motivasjon: Prestasjonsbehov, målrettethet, nyhetssøkende innstilling, utholdenhet med vanskelige problemstillinger.
  • Ambisjon: Beskrives av behov for å ha innflytelse, å få oppmerksomhet og anerkjennelse.
  • Fleksibilitet: Innstilling beskrevet av å kunne se ulike sider ved problemstillinger og å kunne holde løsningsmuligheter åpne.
  • Lav følelsesmessig stabilitet: Tendens til å oppleve negative følelser, større svingninger i humør og stemningsleie og sviktende selv tillit.
  • Lav omgjengelighet: Tendens til å være lite omtenksom, egenrådig og det å finne feil og mangler ved saker og mennesker.

Blant de syv trekkene har assosiativ orientering og fleksibilitet størst konsekvenser for kreativ tenkning.

Assosiativ orientering er forbundet med iderikdom, mens fleksibilitet er forbundet med innsikt (AHA opplevelser).

De øvrige fem trekkene beskriver i større grad følelsesmessige tilbøyeligheter og motiverende forhold som har konsekvenser for kreativitet eller interesse for kreativitet. De syv personlighetstrekkene virker dessuten på kreative prestasjoner i samspill med hverandre. 

Søker etter frihet

Det er antakelig slik at kreative mennesker ofte søker jobber som er kjennetegnet av frihet, spillerom og mulighet for å frem nye perspektiver. Jobber som krever at man må følge mange regler og normer tiltrekker neppe kreative mennesker.

Kreative er for øvrig ikke alltid omtenksomme og de kan virke mest motivert av å jobbe når de kan jobbe på egne premisser. De kan også være meget kritiske slik at samarbeid ikke alltid vil være enkelt.

Utover dette kan det være mange typer profiler av trekk som på ulike måter kan beskrive ulike forutsetninger for kreativitet og for så vidt også for andre typer tenkning.

Rekruttering av kreative

Hva skal så arbeidsgivere se etter dersom de ønsker å ansette kreative mennesker? For det første bør det gjøres en jobbanalyse hvor arbeidsoppgaver og bl.a. samarbeidsbehov vurderes. En slik analyse vil gi føringer for hvilke av de syv personlighetstrekkene man bør legge størst vekt på ved ansettelsen.

For øvrig er det meste sentrale trekket ved kreative mennesker assosiativ orientering. Høyt nivå på dette trekket kjennetegnes av frodig fantasi, evne til uhøytidelig å kunne eksperimentere med det meste og en evne til bli oppslukt.

Slike mennesker er imidlertid ikke alltid like praktiske og realitetsorienterte, noe som er baksiden av ”kreativitetsmedaljen”, dersom ikke nivå på andre trekk kompenserer for dette.

Referanse:

Martinsen, Ø. L. (2011). The Creative Personality: A Synthesis and Development of the Creative Person Profile. Creativity Research Journal, 23, 185-202.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2012/13, et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på