-

Ledere kan skape større forståelse for mål gjennom relasjonsorientert ledelse, skriver professor Øyvind L. Martinsen ved BI.

KOMMENTAR: Øyvind L. Martinsen om ledelse

Både bedrifter og offentlige organisasjoner er opptatt av hva som kjennetegner god, effektiv ledelse. I hvilken grad behersker norske ledere slik ledelse?

Det har vært hevdet at norske ledere er flinke til å støtte, men er for dårlige til å styre. Faktisk har det vært hevdet at norske medarbeidere lider under mangel på styring. Kan det være riktig?

Forskning kan fortelle oss ganske mye om hva som kjennetegner god, effektiv ledelse. Dette vil kunne være en god rettesnor for hva som også virker i praksis.

Hva er effektiv ledelse?

Siden 1950-tallet har ledelse blitt fremstilt som en avveiing mellom støtte og omtanke for medarbeiderne på den ene siden og på styring og resultatorientering på den andre siden. Enigheten om hvilke av disse som var mest effektiv uteble, og vi fikk situasjonsbestemte teorier som hevdet at ledere måtte kunne variere sin støtte og styring i forhold til hva situasjonen krevde.

Først i 2004 ble disse spørsmålene mer avklart. I et oppsummerende studium viste forskerne Judge og kollega Pikkolo at relasjonsorientert ledelse forstått som omtanke for medarbeideren, gjennomgående hadde sterkere sammenheng med effektivitet enn klassisk, styrende ledelse. Konklusjonen var at omtanke var viktigst, mens styring også i noen grad var viktig. Datagrunnlaget var imidlertid i hovedsak fra 1950 til 1980 tallet.

So far, so good. Siden den gang har samfunnslivet endret seg. Arbeid er ganske annerledes i vår tid, i vår del av verden, enn den var på 1950-1980 tallet. Arbeid er mindre produksjonsorientert. Mange arbeidsoppgaver er mer komplekse. Medarbeiderne har høyere kompetanse. Noen ganger har de også høyere kompetanse enn nærmeste leder.

I slike situasjoner er det en logisk brist i at en som kan mindre, skal styre en som kan mer, i situasjoner hvor oppskriften må oppfinnes før jobben kan gjøres. Verdien av styrende ledelse, forstått som tradisjonell, instruerende og nokså autoritær ledelse, har antakelig blitt redusert.

Endringstakten i arbeidslivet har også økt dramatisk de siste 30-40 årene.

Må kunne peke ut kursen

Dyktige ledere må kunne peke ut kursen et stykke fremover i tid i en verden som endrer seg. Dette må gjøres på en måte som kan ha appell til medarbeiderne. Meningsfullhet og interesse for arbeidet har blitt mantra.

Betydningen av visjonær ledelse som skaper mening med arbeidet og arbeidssituasjonen har derfor blitt en gjenganger i forskningsartikler og i lærebøker om ledelse. Dette er kjennetegn på transformasjonsledelse, som i bunn og grunn er relasjonsorientert. Et stort antall vitenskapelige studier viser at slik ledelse er en meget effektiv form for ledelse.

Det er også slik at relasjonsorientert ledelse har utviklet seg fra å hovedsakelig innebære ”omtanke”, og er på ingen måte så styringsløs, puslet og ”soft” som enkelte  ledere av den gamle skolen forestiller seg.

Mening med jobben

Transformasjonsledere utvikler medarbeidere og kommuniserer mening med arbeidet gjennom sin relasjonsorientering. Slike ledere styrer gjennom visjon og er bevisste på hva de ønsker å utvikle hos medarbeidere.

Lederteorier som ser spesifikt på relasjonen mellom ledere og medarbeidere, er opptatt av å inkludere medarbeiderne. Det betyr ikke at de ikke er opptatt av styring. Relasjonsorienterte ledere styrer gjennom å velge hvilke medarbeidere de ønsker å involvere og gi tillit til i hvilke saker.

Til og med en av de mest ytterliggående, relasjonsorienterte teoriene, nemlig teori om selvledelse og ”empowering leadership”, har fokus på styring gjennom å legge stor vekt på mål og målrettet arbeide.

Oppskrift på ledelse

En forskningsbasert oppskrift på effektiv ledelse er derfor:

Ansett eller utvikle ledere som behersker visjonsorientert ledelse (gir mening til arbeidet), som støtter medarbeideres målforståelse (fokus på arbeidsoppgavene) og som særlig er relasjonsorienterte (støtter og utvikler de som faktisk gjør jobben).

Dette er god og effektiv ledelse som skaper de beste resultatene, både internasjonalt og i Norge.

Behersker man visjonsorientert og relasjonsorientert ledelse, er det mye som taler for at den oppgaveorienterte og styrende ledelse er mindre viktig. Visjoner peker i retning av mål, og mål nås gjennom den enkelte medarbeiders utvikling, mestringsopplevelse og involvering.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar "Jobb & Karriere" i Kapital nr. 16-2012.  

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på