-

Ledere kan fatte beslutninger på bakgrunn av fire ulike kunnskapskilder. Mange nøyer seg med å basere seg kun på egne erfaringer og vurderinger, hevder Anders Dysvik ved BI.

KOMMENTAR: Anders Dysvik om ledelse

Et av de mest grunnleggende behovene for oss mennesker er å føle seg kompetent. Kompetanse består blant annet av de kunnskapene og ferdighetene vi besitter innenfor et område, inkludert det å være leder overfor en eller flere medarbeidere.

Jeg og mine forskerkolleger er relativt sikre på at vi har gode kunnskaper om hva effektiv ledelse av medarbeidere innebærer. Denne kunn- skapen har vi tilegnet oss både gjennom egen forskning og vår kjennskap til en etablert og etter hvert omfattende forskningstradisjon.

Funnene som fremkommer fra denne forskningen, er svært robuste og entydige og baserer seg på forsk­ning på virkelige ledere.

Ledelse som virker

Ledere som oppleves som involverende, støttende og engasjerende og som evner å bygge gode relasjoner med det store flertallet av sine medarbeidere, får de samme medarbeiderne til å prestere bedre på jobben - samtidig som de også har det bedre med seg selv mens de er på jobb. Disse funnene presenterer vi både i skriftlig og muntlig form i ulike kanaler.

Med jevne mellomrom får vi imidlertid vite at funnene vi presenterer, stemmer dårlig overens med hva effektiv ledelse innebærer. Kritikken kommer typisk fra ledere som betrakter seg som kompetente i ledelse. De gjør det klart at det er de som har rett og vi som tar feil.

Praksis og forskning

Vi blir blant annet oppfordret til å tilegne oss praktiske erfaringer som ledere selv, og/eller oppsøke inspirasjon i form av ledere som har lykkes der ute, før vi uttaler oss om ledelse. I tillegg får vi vite at det er viktig med forskning på ledelse, men at det er lite å lære av forskningen. Det er sikkert andre som mener noe annet om ledelse enn det vi gjør.

I stedet for å bli deprimert av denne typen tilbakemeldinger, velger jeg å ta dem på største alvor. Både fordi innspill fra praksis uansett form er avgjørende for god forskning, men spesielt som en ytterligere inspirasjon til videre forskning ut fra det vi kaller en evidensbasert tilnærming.

4 hovedkilder

Evidensbasert ledelse er beslutninger fattet av ledere på bakgrunn av bevisst, uttalt og veloverveid bruk av fire kunnskapskilder:

  • 1. Praktiske erfaringer og vurderinger
  • 2. Kunnskap om den aktuelle situasjonen
  • 3. En kritisk vurdering av den beste forskningen som foreligger på området
  • 4. Oppfatningene til de som vil bli påvirket av beslutningen som er i ferd med å fattes.

Det viser seg i praksis at mange av beslutningene ledere fatter når det gjelder sine medarbeidere, ikke baseres på alle fire kildene, men begrenses til egne praktiske erfaringer og vurderinger.

Dette kan føre til at den enkeltes kompetanse innen ledelse ikke er like altomfattende og relevant som man kanskje tror, for å si det på en diplomatisk måte.

Invitasjon til samspill

Dersom du som leser dette er leder, og ønsker å arbeide mer evidensbasert, inviterer jeg deg til en konstruktiv arbeidsdeling mellom deg som leder og oss som forskere.

Du bærer med deg egne praktiske erfaringer og vurderinger som kan være verdifulle for deg selv og dine medarbeidere. Du og dine kolleger har nok også lettest for å skaffe dere kunnskap om den aktuelle situasjonen.

Mine kolleger og jeg kan best bidra med kunnskap om den beste forsk­ningen som foreligger innen ledelse, samt hvordan du bør og kan gå frem for å kartlegge reaksjonene til de som vil bli påvirket av beslutningen som er i ferd med å fattes.

Slik kan vi skape en felles plattform, der vi ikke underslår betydningen av dine erfaringer og den konteksten du befinner deg i, samtidig som du ikke underslår betydningen av funnene fra den beste forskningen på området og/eller reaksjonene til de som vil bli påvirket av beslutningen som er i ferd med å fattes.

Og hvem vet, kanskje den faktiske kompetansen hos både ledere og forskere kan øke? Jeg håper du tar utfordringen.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Kapital nr. 20/2012 med vignetten "Jobbfokus".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på