Ny undersøkelse viser vår oppfattelse av bedrifters samfunnsansvar i Norge. Hvem stoler vi på?

Det har vært stort fokus på bedrifters samfunnsansvar både i Norge og internasjonalt de siste 10 til 15 årene.  En ny undersøkelse utført av Atle Midttun, Fred Wenstøp og Elzebieta Toporowska ved Senter for bedriftens samfunnsansvar på BI, viser hvordan budskapet er tatt imot av folk flest.

Nølende tro

Etter 10-15 år med sterk fokus på samfunnsansvar, finner undersøkelsen en nølende tro på at næringslivet tar større samfunnsansvar, men det er ingen massiv oppslutning om dette. 37,7 % mener at bedriftene tar noe mer samfunnsansvar, men det er også et stort mindretall, 16,1 % som mener at bedriftene tar mindre ansvar. En stor gruppe, 31,4 % mener imidlertid at bedriftene er som de alltid har vært, verken bedre eller verre.

De unge er mer optimistiske

Troen på samfunnsansvarlige bedrifter er klart større hos unge enn hos eldre.  Hele 38% og 35% av de yngste kategoriene mener bedrifter tar litt mer samfunnsansvar enn før, mens tallene for de eldste gruppene ligger 10% lavere. Dette kan tolkes til at de unge fanger opp nye realiteter fortere enn de eldre, og ligger i forkant av de eldre i å erkjenne at bedrifter i dag tar mer ansvar. En annen tolkning kan være at de eldre er mer realistiske og ikke lar seg ”lure” av all CSR-retorikken, mens de unge er mer naive og påvirkbare.

Mistillit til bank finans og tillit til helse

Folk flest har klare oppfatninger om sektorers samfunnsansvar. Bank og finans kommer ut dårligst, mens helsesektoren kommer klart best ut. Landbrukssektoren kommer også på god en annenplass, og interessant nok kommer også olje/gass-sektoren ganske godt ut. Dette til tross for deres ”klimaproblemer”. De kommer bedre ut enn bl.a. elektrisitetssektoren, servicenæringene, industri og fiskeri.

Mistillit til storkapitalen

Folk flest har klare oppfatninger om ulike bedriftsformers samfunnsansvar. Vi har tillit til samfunnsansvar hos bedrifter vi har nærhet til, og liten tillit til bedrifter som opererer internasjonalt og med begrenset ansvar. Bedrifter med ansvarlig eierform og /eller sosialt forankret eierskap vekker større tillit. Det samme gjør små og mellomstore bedrifter. Store multinasjonale bedrifter kommer dårligst ut i undersøkelsen. 40 % mener at disse tar lite samfunnsansvar

Om undersøkelsen

Det er foretatt en representativ nasjonal spørreundersøkelse om folks oppfatninger av bedrifters samfunnsansvar i dag. Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup, som del av deres online omnibus multi-client undersøkelser med 1,000 Intervju med personer 18 – 70 år. Panelet er rekruttert fra en landsrepresentativ undersøkelse og for å speile befolkningen i Norge i den aktuelle aldersgruppen.

Studien er en del av forberedelsene til den internasjonale CSR-konferansen i Oslo 13-14 november 2012, med påfølgende workshops på Handelshøyskolen BI 15. november. Konferansen samler mer enn 500 internasjonale representanter og arrangeres av Utenriksdepartementet i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Senter for samfunn og utvikling (SUM) ved Universitetet i Oslo. 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på