-

For å endre en kultur som ikke innrømmer feil, kan man gjøre feilene til et symbol på noe annet enn fiasko og nederlag. Feil kan bli et symbol på en mulighet til å lære.

KOMMENTAR: Thorvald Hærem om endring av kultur

22.juli-kommisjonens høring har vist at for å endre kulturen i politiet, må man slutte å gjøre feil til symbol for fiasko og nederlag.

Gjørv-kommisjonen konkluderte med at dårlig lederskap og kultur er viktige årsaker til den dårlige krisehåndteringen. Det er imidlertid en stor avstand mellom den nitidige faktainnhentingen fra hendelsesforløpet 22. juli til presisjonen i konklusjonene.

Lederskap og kultur ikke definert

Problemet med kommisjonens konklusjon er at hverken lederskap eller organisasjonskultur blir definert i rapporten og at begrepene dessverre dermed får lov å bety alt eller ingenting.

  • I media blir god kultur definert som alle årsaker som gjør at organisasjoner går bra.
  • Dårlig kultur derimot, er det som gjør at organisasjoner går dårlig.

Likeledes er god ledelse alt som går bra og dårlig ledelse er alt som går dårlig. Krisehåndteringen 22. juli var opplagt preget av dårlig ledelse og dårlig kultur.

Blir ikke klokere av tomme begreper

Mangelen på presisjon i Gjørv-kommisjonens konklusjon fikk tydelige konsekvenser under kontrollkomiteens høringer. Rapportens manglende definisjon av begrepene smittet over på kontrollkomiteens spørsmål og videre til intervjuobjektenes redegjørelser.

«Er ikke dårlig lederskap et kjennetegn på en dårlig kultur?», spør komitélederen tidligere justisminister Knut Storberget. Jo, det må Storberget være enig i og han gjorde veldig mye for å få slutt på det i hans periode som statsråd.

Kravet fra Stortinget er at det må bli slutt på den dårlige kulturen og det dårlige lederskapet. Svaret til Storberget og alle de andre, er at vi må ha bedre lederskap og en bedre kultur og at ingen gjorde noen store feil.

Problemet er at ingen av oss blir noe klokere av dette fordi ingen spesifiserer hva kultur eller lederskap er. Begge begrepene blir stående helt tomme!

Mange av oss som underviser i organisasjon og ledelse strever med å gi praktisk innhold til disse begrepene slik at morgendagens ledere kan påvirke lederskap og kultur. Kultur er noe antropologene har hatt det faglige ansvaret for og de har også bidratt til å utvikle organisasjonskultur begrepet.

Sosialantropologen Cliffort Geertz mente at symboler er kjernen i forståelsen av kulturer og at tolkningen av symboler handler om å forstå hvordan man tenker i kulturen.

Kultur for å innrømme feil

Stortingspolitiker Trine Skei-Grande spurte flere av høringspersonene om de syns politiet har en kultur som innrømmer feil og er endringsvillig, fordi hun nok mener at nettopp dette er viktige trekk for en kultur som politiet bør ha.

Å innrømme feil kan ha en sterk symbolverdi, ikke bare i politiet. Når politikere er opptatt av å finne feil og få folk til å innrømme feil så bidrar det til symbolverdien. Når de som har gjort feil henges ut og blir krevd avsatt, bidrar det til å forsterke symbolverdien. De påvirker altså kulturen. Folk er jo ikke dumme; når de ser hvordan folk som har gjort feil behandles, skryter de ikke akkurat av egne feil.

Feil som symbol for å lære

For å endre en organisasjons kultur må lederen bidra til å gi symboler nytt innhold. For å endre en kultur som ikke innrømmer feil, kan man vurdere å gjøre feilene til et symbol på noe annet enn fiasko og nederlag.

Feilene kan for eksempel bli et symbol på en mulighet til å lære, en mulighet til å bli bedre eller en mulighet til å vise ansvarlighet. Det å endre kulturen i politiet slik Skei-Grande ønsker, innebærer altså å gjøre innrømmelsen av feil til å signalisere noe annet enn inkompetanse og snarlig avgang.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i nettavisen E24 4. desember 2012 med tittelen: "Dårlig forståelse av dårlig kultur i politiet".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på