-

Professor Tor W. Andreassen ved BI er oppnevnt som medlem av Advokatlovutvalget. Utvalget skal gjennomgå regelverket for advokater og andre som yter rettshjelp.

KUNNSKAP I BRUK: Advokatlovutvalget

Regjeringen nedsatte 11. januar 2013 et utvalg som skal foreta en grundig gjennomgang og revidering av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp.  

Advokatutvalget, som ledes av høyesterettsdommer Bergljot Webster, skal levere sin utredning innen 2. mars 2015.

Utvalget skal også foreslå revideringer av regelverket for å tilpasse det til dagens advokatrolle. Advokatutvalget er spesielt bedt om å vurdere om regelverket bør samles i en egen lov.

Advokatrollen endrer seg

Advokatrollen har endret seg siden siste større revisjon av advokatregelverket i 1991. Det gjør det nødvendig å gjennomgå regelverket for advokatvirksomhet.

- Stadig flere advokater driver rådgivning som likner mer på ordinær konsulentvirksomhet. Det er også en målsetting om mer bruk av forlik og alternativ tvisteløsning, sa  justis- og beredskapsminister Grete Faremo da utvalget ble nedsatt.

Utvalget skal blant annet se nærmere på hva som er advokatvirksomhet og hvem som skal kunne yte juridiske tjenester, vilkårene for å drive advokatvirksomhet, organiseringen av advokatvirksomhet, sanksjoner og tap av advokatbevilling, tilsyns- og disiplinærsystemet og advokaters uavhengighet og taushetsplikt.

Kompetanse fra BI

Utvalget består av en dommer, tre advokater og representanter fra påtalemyndigheten, rettshjelpere, akademia og brukerinteresser. Det er inntatt i mandatet at utvalget skal innhente erfaringer og synspunkter fra andre aktører som berøres av de temaene utvalget skal behandle.

Professor Tor W. Andreassen ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI er utnevnt som medlem av utvalget.

Andreassens forskningsinteresser er blant annet knyttet til servicearbeidernes bidrag til å skape verdiopplevelse for kunder og brukere, serviceinnovasjon, kundetilfredshet og reklamasjonshåndtering, og kunderelasjoner og sosiale medier.

Utvalgets sammensetning:

  • Bergljot Webster, utvalgets leder, høyesterettsdommer
  • Jeppe Normann, advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer DA
  • Cecilie Schjatvet, advokat i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & CO
  • Marianne Abeler, kommuneadvokat i Tromsø
  • Birgitte Budal Løvlund, statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter
  • Terje Svendsen, rettshjelper
  • Tor Wallin Andreassen, professor ved Handelshøyskolen BI
  • Eivind Kolflaath, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Referanse:

Justis- og beredskapsdepartementet: Utvalg skal se på reglene for advokatvirksomhet. Pressemelding datert 11. januar 2013.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på