-

Professorene Øyvind Norli og Richard Priestley ved BI er de første som tildeles publikasjonsbonus fra Norges Banks finansinitiativ.

BI FORSKNING: Publikasjonsbonus for finansforskning

Norges Bank etablerte i 2011 Det norske finansinitiativet (the Norwegian Finance Initiative) for blant annet å stimulere til forskning som støtter opp under sentralbankens arbeid med å forvalte oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland).

Det norske finansinitiativet har etablert en publikasjonsbonus som skal premiere finansforskning av høy internasjonal kvalitet og betydning. Bonusen skal stimulere norske fagmiljøer innen finans til å publisere i internasjonale topptidsskrifter og med det komme nærmere den internasjonale forskningsfronten på fagfeltet.

Det norske finansinitiativets to første publikasjonsbonuser ble i 2012 tildelt professorene Øyvind Norli og Richard Priestley, begge tilknyttet Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI.

Tildelingen ble offentliggjort av sentralbanksjef Øystein Olsen på en fagkonferanse i regi av Det norske finansinitiativet.

Lokalt gir høyere risikopremie

Professor Øyvind Norli tildeles publikasjonsbonus for artikkelen ”Geographic dispersion and stock returns” (lenke til formidlingsartikkel) som er akseptert for publisering i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet  Journal of Financial Economics.

Øyvind Norli har sammen med førsteamanuensis Diego García gjennomført en omfattende studie for å se om det er en sammenheng mellom en bedrifts geografiske spredning og den forventede avkastningen på aksjer i selskapet. Studien omfatter alle amerikanske aksjeselskaper over 15 år fra 1994 til 2008.

Norli og Garcá viser at investorer som kjøper aksjer i de mest lokalt konsentrerte selskapene, oppnår i snitt 0,7 prosentpoeng høyere avkastning enn de som satser på selskaper som har spredt virksomheten over et stort geografisk område. Det tilsvarer en ekstra avkastning på hele åtte prosent på årsbasis.

Måler global økonomi

Professor Richard Priestley tildeles publikasjonsbonus for artikkelen “The World Business Cycle and Expected Returns” (lenke til formidlingsartikkel) som er akseptert for publisering i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Review of Finance.

Priestley har sammen med professor Ilan Cooper introdusert et nytt mål for svingningene i verdensøkonomien for å lage prognoser for utviklingen i nasjonale finansielle markeder.

Forskerne kommer frem til den nye makrovariabelen (The Capital to Output Ratio) ved å beregne forholdet mellom bedriftenes kapitalbeholdning og verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).

De viser at dette nye måltallet kan brukes til å forutsi hva investorer får betalt for å ta risiko ved å investere i aksjer og andre finansielle produkter.

Priestley og Cooper har testet ut det nye måltallet på markedsdata som strekker seg over en tidsperiode på 40 år, - fra første kvartal i 1970 til og med siste kvartal av 2010 i landene USA, Sveits, Storbritannia, Japan, Italia, Frankrike og Canada.

– Studien indikerer at investorer ville hatt en fordel av å velge en handlestrategi som bruker forholdet mellom kapital og bnp som prognose på forventet avkastning, fremholder Richard Priestley.

Referanser:

Cooper, Ilan og Richard Priestley (2012): The World Business Cycle and Expected Returns. Review of Finance, First published online: May 16, 2012, doi: 10.1093/rof/rfs014.

García & Norli: Geographic dispersion and stock returns, Journal of Financial Economics vol. 106 issue 3 December, 2012. p. 547-565.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på