Ledere trenger kunnskaper om personlighet. Det kan gi bedre prestasjoner, skriver professor Øyvind L. Martinsen ved BI.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Øyvind Martinsen om personlighet

Forskningsbasert, psykologisk kunnskap har en lang rekke implikasjoner for arbeidslivet. Min påstand er at slik kunnskap er meget verdifull for ledere og bedriftseiere. Særlig er kunnskaper om menneskets personlighet (inkludert evner) sentral.

Innenfor teori om personlighetspsykologi har forskere de siste tiårene blitt enige om at den såkalte femfaktormodellen er betydningsfull. Modellen representerer dagens gullstandard.

Femfaktormodellen hevder at menneskers personlighet kan beskrives med ulike grader av (høy-middels-lav) fem personlighetstrekk.

Femfaktormodellen

De fem trekkene i femfaktormodellen er:

  • Ekstroversjon: Tendens til å være “sosialt anlagt” og å oppsøke/skape muligheter for følelsesmessig stimulerende aktiviteter. Er forbundet med endringsorientert og relasjonsorientert ledelse. Introversjon (i andre enden) beskriver at man har mindre behov for dette.
  • Åpenhet for erfaring/opplevelser: Tilbøyelighet til fantasi, å søke nye opplevelser, å ha et liberalt syn på livet. Er forbundet med endringsorientert ledelse.  I "den andre enden" finner vi tendens til å foretrekke regler, systemer, at man er mer praktisk orientert og konservativt anlagt.
  • Omgjengelig/medmenneskelig: Tilbøyelighet til å ville glede og hjelpe andre, man er menneskekjærlig anlagt og empatisk av natur. Er forbundet med relasjonsorientert ledelse. I motsatt ende finner man mer egennyttige, "tøffere", konkurranseorienterte mennesker som er opptatt av å få ting på sin måte.
  • Planmessighet/samvittighetsfull: Beskriver tendens til å være målorientert, pliktoppfyllende, grundig og gjennomtenkt. Er forbundet med styrende og oppgaveorientert ledelse. I andre enden av dette trekket finner vi folk som er mer tilbakelente og mindre "ordnede".
  • Følelsesmessig stabilitet/lav nevrotisisme: Beskriver tendens til å tåle stress og usikkerhet uten sterk bekymring og engstelse. Er forbundet med å tåle presset i lederrollen. I motsatt ende finner vi de som har sterkere tendens til å oppleve slike negative følelser også uten at det nødvendigvis har skjedd noe konkret som utløser slike følelser.

Hvert trekk påvirker vår tenkning, våre følelser og ofte også vår atferd. For eksempel er ekstroverte tilbøyelige til å være sosiale, prate mye og til å foretrekke aktivitet som virker stimulerende. Imidlertid er det ikke slik at ekstroversjon “tvinger” folk til å oppføre seg på en bestemt måte. Selv de mest utadvendte holder munn i begravelser og under eksamen.

Lett å observere

Personlighet defineres som kombinasjoner av de fem trekkene. Det er ikke noe mystisk, men en naturlig del av oss. Personlighet er lett å observere i dagliglivet og internasjonal forskning tyder for eksempel på at personlighet som kommer til uttrykk i folks medieprofiler enkelt kan identifiseres av folk med grunnleggende kunnskaper om femfaktor modellen.

Annen forskning tyder på at de fem trekkene er delvis genetisk betinget (40-50%), og at de er relativt stabile i voksen alder. Man finner i hovedsak de samme trekkene i alle kulturer. Det finnes ingen kjent metode for å endre personlighet på en rask og enkel måte. Derimot antas det at man kan tilpasse sin væremåte i noen grad ut fra kunnskap om egen personlighet (forstått som tilbøyeligheter) og forståelse av situasjoners krav og muligheter.

Konsekvenser for ytelse

Omfattende forskning viser at femfaktormodellen har konsekvenser for ytelse i arbeidslivet, trivsel, personlig effektivitet og helseatferd med mer. De viktigste konsekvensene av slik kunnskap for ledere og toppledere kan være:

  • Husk at gode medarbeidere og kolleger kan bidra til å gjøre deg god som leder. Ikke stol på jobb intervju og CV-sjekk alene når du gjennomfører ansettelser. Velg dine kolleger og medarbeidere basert på en grundig jobbanalyse og bruk veldokumenterte personlighetstester som er forbundet med femfaktormodellen.
  • Dyktige ledere har en markert personlighetsprofil preget av høy utadvendthet, åpenhet, omgjengelighet, planmessighet og følelsesmessig stabilitet. Let etter ledere med slike egenskaper i tillegg til alt annet du måtte ønske av kunnskaper og erfaring.
  • Bruk personlighetstester i lederutviklingsprogrammer. Tilbakemelding på slike tester kan gi verdifull innsikt i egne tilbøyeligheter og væremåter i rollen som leder.
  • Gjennom å lære om egen personlighet får man verdifull innsikt også i andres personlighet. Dette kan gjøre det enklere å forstå og håndtere det samspillet som god ledelse innebærer.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar "Jobb & Karriere" i Kapital nr. 6-2013.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på