Faksen byttes ut med elektronisk kommunikasjon når Akershus Universitetssykehus skal sende pasientmeldinger. Forskere ved BI er med på å sikre at overgangen blir til pasientenes beste.

BI FORSKNING: Innovasjon i sykehusene

Norges Forskningsråd har tildelt 6 mill. kroner til et forskningsprosjekt der Akershus Universitetssykehus sammen med forskere fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo skal utvikle ny kunnskap om elektronisk samhandling mellom sykehus og kommunale helsetjenester.

Akershus Universitetssykehus (Ahus) er blant de første i Norge til å innføre elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom sykehuset og alle kommuner som er i opptaksområdet til Ahus. Dette er et ledd i oppfølgingen av Samhandlingsreformen.

Kommunikasjonen mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene har frem til nå blitt sendt via faks i Norge. Meldingene er anonymisert. Helsepersonell må derfor ringe til mottakeren for å identifisere pasienten.

- Dette er tidkrevende og kritisk med tanke på pasientsikkerhet og kvalitet, fremholder førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI.

De elektroniske Pleie- og omsorgsmeldinger sendes kryptert over Norsk Helsenett, - med full pasientidentifikasjon. Det skal bidra til å sikre en bedre informasjonsoverføring.

Bedre for pasientene

Elektronisk dialog med pleie- og omsorgsmeldinger gjennom et felles standardisert elektronisk verktøy er nytt i Norge.  Overgangen fra faks til elektronisk meldingsutvekslinger et svar på behovet for raskt og effektivt å kunne overføre informasjon mellom sykehus og kommune om pasientenes behandlingsforløp.

Standardisert informasjonsflyt og brukervennlige løsninger vil kunne føre til kortere ventetid og økt pasientsikkerhet. - Hver enkelt kommune har særskilte tekniske og organisatoriske behov, slik at både organiseringen og teknisk testing byr på utfordringer, fremholder Hoholm.

Forskere fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo skal bidra til å kvalitetssikre, justere og lære av arbeidet med å innføre det elektroniske verktøyet for kommunikasjon om pasientene.

Det er også et mål at prosjektet skal utvikle lærdom og kunnskap som kan brukes i andre IKT-prosjekter (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) som gjennomføres for å gi økt samhandling. Prosjektet tar også mål av seg å sikre at løsningene blir brukervennlige for pleiepersonell i praksis. Forskerne skal også identifisere hvilke funksjonaliteter som fremmer elektronisk samhandling.

Forskerteamet fra Handelshøyskolen BI består av professor Håkan Håkansson, førsteamanuensis Per Ingvar Olsen og førsteamanuensis Thomas Hoholm i tillegg til en stipendiat. BIs andel av prosjektet utgjør ca. 3. millioner kroner.

Innovasjon i helse

Prosjektet er det tredje prosjektet som Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo får finansiert fra Forskningsrådets IKT-orienterte VERDIKT-program (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT). De to andre prosjektene er også relatert til IKT, innovasjon og organisering:

  • Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT): Prosjektet studerer tverrfaglig samarbeid og IKT relatert til avanserte hjertekirurgiske prosedyrer (TAVI-prosedyren) ved Oslo Universitetssykehus. TAVI handler om å bytte hjerteklaff ved hjelp av bildeassistert behandling i kombinasjon med en rekke tekniske verktøy.
  • I prosjektet Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) forskes det på hvordan nye IKT-løsninger kan bidra til mer pasientorienterte tjenester, og hvordan den etablerte infrastrukturen kan hindre eller gjøre dette mulig. Prosjektet ser blant annet på journal-systemer, diabetes-pasienter, rehabilitering og kommunal samhandling.

Referanse:

Forskningsrådet: Klart for fire nye eHelse-prosjekter. Nyhetsartikkel på Forskningsrådets nettsider.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no.

 

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på