Faksen byttes ut med elektronisk kommunikasjon når Akershus Universitetssykehus skal sende pasientmeldinger. Forskere ved BI er med på å sikre at overgangen blir til pasientenes beste.

BI FORSKNING: Innovasjon i sykehusene

Norges Forskningsråd har tildelt 6 mill. kroner til et forskningsprosjekt der Akershus Universitetssykehus sammen med forskere fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo skal utvikle ny kunnskap om elektronisk samhandling mellom sykehus og kommunale helsetjenester.

Akershus Universitetssykehus (Ahus) er blant de første i Norge til å innføre elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom sykehuset og alle kommuner som er i opptaksområdet til Ahus. Dette er et ledd i oppfølgingen av Samhandlingsreformen.

Kommunikasjonen mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene har frem til nå blitt sendt via faks i Norge. Meldingene er anonymisert. Helsepersonell må derfor ringe til mottakeren for å identifisere pasienten.

- Dette er tidkrevende og kritisk med tanke på pasientsikkerhet og kvalitet, fremholder førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI.

De elektroniske Pleie- og omsorgsmeldinger sendes kryptert over Norsk Helsenett, - med full pasientidentifikasjon. Det skal bidra til å sikre en bedre informasjonsoverføring.

Bedre for pasientene

Elektronisk dialog med pleie- og omsorgsmeldinger gjennom et felles standardisert elektronisk verktøy er nytt i Norge.  Overgangen fra faks til elektronisk meldingsutvekslinger et svar på behovet for raskt og effektivt å kunne overføre informasjon mellom sykehus og kommune om pasientenes behandlingsforløp.

Standardisert informasjonsflyt og brukervennlige løsninger vil kunne føre til kortere ventetid og økt pasientsikkerhet. - Hver enkelt kommune har særskilte tekniske og organisatoriske behov, slik at både organiseringen og teknisk testing byr på utfordringer, fremholder Hoholm.

Forskere fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo skal bidra til å kvalitetssikre, justere og lære av arbeidet med å innføre det elektroniske verktøyet for kommunikasjon om pasientene.

Det er også et mål at prosjektet skal utvikle lærdom og kunnskap som kan brukes i andre IKT-prosjekter (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) som gjennomføres for å gi økt samhandling. Prosjektet tar også mål av seg å sikre at løsningene blir brukervennlige for pleiepersonell i praksis. Forskerne skal også identifisere hvilke funksjonaliteter som fremmer elektronisk samhandling.

Forskerteamet fra Handelshøyskolen BI består av professor Håkan Håkansson, førsteamanuensis Per Ingvar Olsen og førsteamanuensis Thomas Hoholm i tillegg til en stipendiat. BIs andel av prosjektet utgjør ca. 3. millioner kroner.

Innovasjon i helse

Prosjektet er det tredje prosjektet som Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo får finansiert fra Forskningsrådets IKT-orienterte VERDIKT-program (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT). De to andre prosjektene er også relatert til IKT, innovasjon og organisering:

  • Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT): Prosjektet studerer tverrfaglig samarbeid og IKT relatert til avanserte hjertekirurgiske prosedyrer (TAVI-prosedyren) ved Oslo Universitetssykehus. TAVI handler om å bytte hjerteklaff ved hjelp av bildeassistert behandling i kombinasjon med en rekke tekniske verktøy.
  • I prosjektet Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) forskes det på hvordan nye IKT-løsninger kan bidra til mer pasientorienterte tjenester, og hvordan den etablerte infrastrukturen kan hindre eller gjøre dette mulig. Prosjektet ser blant annet på journal-systemer, diabetes-pasienter, rehabilitering og kommunal samhandling.

Referanse:

Forskningsrådet: Klart for fire nye eHelse-prosjekter. Nyhetsartikkel på Forskningsrådets nettsider.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på