Ledere har en tendens til å overvurdere egen lederkompetanse. Kvinner er flinkere til å dekke gapet mellom egenvurdering og andres vurdering, skriver professor Bård Kuvaas ved BI.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Ledere har en tendens til å overvurdere egen lederkompetanse sammenlignet med hvordan andre vurderer dem.

Når de gjentatte ganger blir gjort oppmerksomme på en slik overvurdering, klarer imidlertid kvinnelige ledere i større grad enn mannlige ledere å dekke gapet mellom egenvurdering og andres vurdering.

Kritisk ledelseskvalitet

En realistisk opplevelse av egen lederkompetanse regnes som en kritisk ledelseskvalitet. Derfor starter veldig mange lederutviklingsprogrammer med en kartlegging av hvordan lederne oppfatter seg selv sammenholdt med hvordan andre oppfatter dem.

Tankegangen er at tilbakemeldinger om hvordan andre oppfatter lederne skal utvikle deres selvbilde i en mer realistisk retning, som igjen skal føre til mer effektiv ledelse. Dessverre har svært få studier undersøkt om eller i hvilken grad slike tilbakemeldinger har varige effekter på ledernes vurdering av egen lederkompetanse.

Ledere overvurderer seg selv

I en studie av 221 studenter på et topprangert MBA-program i Spania fikk en gruppe forskere klar støtte til hypotesen om at gjennomsnittslederen har overdreven vurdering av følgende lederkompetanser; selvtillit, selvledelse, mellommenneskelig forståelse og evne til å opptre fleksibelt. Dette funnet bør ikke overraske noen, da tendensen til å overvurdere seg selv er et av de mest robuste funnene i psykologi.

I denne studien fant de derimot at overvurderingen vedvarte over tre gjentatte målinger over seks måneder - til tross for gjentatte både kvantitative og kvalitative tilbakemeldinger fra de fem til seks medstudentene de arbeidet i grupper sammen med.

De fikk altså tre runder med skårer, som viste at de i gjennomsnitt skåret seg selv høyere enn det andre gjorde, i tillegg til råd om hvordan de kunne utvikle sine lederkompetanser.

Heldigvis for medarbeiderne til disse lederne, ble overvurderingen av egne lederkompetanser mindre over tid, men den forsvant altså ikke.

Kvinner justerer seg

For tre av de fire lederkompetansene fant de derimot forskjeller mellom kvinner og menn:

  • selvtillit
  • mellommenneskelig forståelse
  • evne til å opptre fleksibelt.

De kvinnelige lederne utviklet seg altså i mer realistisk egenvurdering over tid enn de mannlige lederne. Bortsett fra for mellommenneskelig forståelse, var gapet mellom andres vurdering og egen vurdering faktisk borte for kvinnene i den tredje og siste målingen.

Det må også bemerkes at det ikke var forskjeller mellom kvinners og menns egenvurdering i den første målingen. Dette betyr at forskjellene mellom kvinner og menn skyldes at de kvinnelige lederne var mer sensitive overfor tilbakemeldingene de fikk enn de mannlige lederne.

Kvinner mer sensitive for tilbakemeldinger

På vegne av hankjønnet skulle jeg gjerne ha bortforklart disse resultatene med kulturelle forhold. Og til tross for at dette MBA-programmet er svært internasjonalt, og at det i det aktuelle utvalget var hele 29 nasjonaliteter representert, var utvalget dominert av ledere fra latinske land.

Dessverre for mannlige ledere viser også en rekke andre studier at kvinner er mer sensitive overfor tilbakemeldinger enn menn, spesielt korrigerende eller negative tilbakemeldinger. Andre studier viser at kvinner også opplever negative tilbakemeldinger som mer korrekte og nyttige enn menn.

Kvinner ser også ut til å være noe mindre notoriske enn menn når det gjelder å bortforklare dårlige resultater med utenforliggende forhold.

Menn kan derimot trøste seg med at et positivt selvbilde, selv om det er overdrevent, er bra for den mentale helsen.

Referanse:

Margarita Mayo, Maria Kakarika, Juan Carlos Pastor og Stéphane Brutus: «Aligning or inflating your leadership self-image? A longitudinal study of responses to peer feedback in MBA teams.» Academy of Management Learning & Education, vol. 11, nr. 4, 2012, s. 631-652.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel ledelse i Dagens Næringsliv 1. juli 2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på