-

Hvordan blir strategi til i organisasjoner der mye av beslutningsmyndigheten ligger ute i organisasjonen? Vi identifiserer fem praksiser som muliggjør strategiutvikling i en desentral organisasjon.

En av de store utfordringene for ledere i desentraliserte organisasjoner er å få organisasjonen som helhet til å dra i samme retning.

I en casestudie gjennomført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI har vi sett på hvordan ledere på ulike nivåer i bygg- og anleggsbedrifter påvirker den strategiske retningen i de bedriftene vi studerte.

Bedrifter i byggenæringen er typiske prosjektbaserte og sterkt desentrale organisasjoner. Verdiskapingen foregår primært i prosjekter, som den sentrale ledelsen i bedriften har lite kontroll over, men som den prøver å påvirke. I bransjen eksisterer det en sterk tradisjon for og tro på at beslutningsmyndigheten bør ligge ute i forretningsenheten, det vil si hos distriktsleder og hos den enkelte prosjektleder.

Som en toppleder påpekte i et intervju i forbindelse med studien: “vår desentrale struktur er vår største styrke, men også kanskje vår største svakhet”.

Dra i samme retning

Spørsmålet er hvordan man får disse bedriftene til å dra i samme retning og hvordan drive strategi- og endringsarbeid når prosjektet selv får velge om det vil være med på endringen eller ikke?

Funnene fra studien viser at i slike organisasjoner er strategiutvikling tett koblet til det daglige prosjektarbeidet i bedriften. Prosessen utvikles over tid, og ledere på ulike nivåer er involvert. Lokale ledere er tett på markedet og kundene, og sitter på erfaringer fra prosjektene. Dette er en viktig kilde til nye initiativ som på sikt kan bidra til å styrke bedriftens konkurransedyktighet. Ledere i stabsfunksjoner er et viktig bindeledd mellom de lokale lederne og toppledelsen, ved at de bidrar til å fange opp erfaringer fra prosjektene, samle disse og oppmuntre organisasjonen for øvrig til å ta i bruk metoder og verktøy som har vist seg å være gunstige for å gjennomføre prosjekter.

Fem praksiser som bidrar til strategiutvikling

I studien identifiserte vi fem praksiser som sammen bidrar inn i denne pågående og daglige strategiprosessen:

  1. Erfare: De erfaringene som prosjektene gjør, er viktige kilder til nye initiativ som på sikt kan ha konsekvenser for bedriftens kjernekompetanse og konkurransedyktighet. 
  2. Samhandle: Ledere på tvers av nivåer møtes både på formelle og uformelle arenaer, der erfaringene rundt nye initiativ formidles, diskuteres og vurderes.
  3. Kodifisere: De initiativene man har blitt enige om som har et potensial til å bidra til å styrke bedriften som helhet kodifiseres og formidles til den øvrige organisasjonen.
  4. Integrere: Nye initiativ integreres med andre pågående eller nye initiativ, noe som bidrar til at initiativene gjensidig forsterker hverandre.
  5. Flagge: Ledere på ulike nivåer flagger nye initiativ og støtter opp om dem på en måte som viser at bedriftens ledelse mener de er viktige.

Strategiprosessen vi beskriver viser hvordan strategiutvikling skjer gjennom interaksjon mellom ledere på ulike nivåer og de praksisene de anvender. Dette er relevant kunnskap for ledere i alle typer organisasjoner, men kanskje spesielt relevant for ledere i desentraliserte organisasjoner. For ledere på sentralt nivå i slike organisasjoner er det kritisk at de klarer å fange opp det som foregår ute på prosjektnivå. Ledere på lokalt nivå må være seg bevisst hvordan de kan påvirke og bidra inn i strategiprosessen i organisasjonen som helhet. De fem praksisene er viktig i så måte.

Funnene er en del av en pågående studie av sammenhengen mellom strategi og endring i prosjektpraksiser i bygg- og anleggsbedrifter. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Veidekke og en rekke andre aktører, og finansieres gjennom programmet for brukerstyrt innovasjon (BIA) i Norges forskningsråd.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Strategy Magazine 2013/14, et formidlingsmagasin fra Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på