Ledere kan inspirere sine medarbeidere gjennom transformasjonsledelse, skriver professor Stig Berge Matthiesen. Her er fire kilder til inspirasjon.

KOMMENTAR: Stig Berge Matthiesen om ledelse

Forskeren James MacGregor Burns var den første som beskrev transformasjonsledelse i sin bok om politiske ledere som ble utgitt i 1978. Den transformerende leder er kapabel eller handlekraftig nok til å forme eller transformerende et samfunn eller nasjon i sitt bilde eller visjon.   

Den amerikanske professoren Bernhard Bass ble sterkt inspirert til å introdusere transformasjonsledelse som ledelseform også i organisasjoner og arbeidsliv.  Han utviklet en modell på ledelse, den såkalte fullspektrum-modellen, som skiller mellom transformasjonsledelse og de svakere eller mindre effektive formene for ledelse som ble omtalt som transaksjonsledelse og «la-det-skure» ledelse.  

  • La-det-skure ledelse innebærer at lederen generelt er mer passiv.
  • Transaksjonsledelse innebærer en form for utveksling eller bytteforhold, der leder og medarbeidere gjensidig hjelper eller støtter hverandres interesser, og således bidrar til at arbeidsfellesskapet eller bedriftens produktivitet eller målsettinger oppfylles.

Fire kilder til inspirasjon

Hva er så de typiske kjennetegnene på transformasjonsledelse?

Transformasjonslederen framstår som en sterk rollefigur som skaper positive resultatet gjennom at medarbeiderne identifiserer seg med vedkommende og de mål som han eller hun fremmer.

Transformasjonslederen kan inspirere medarbeiderne på ulike måter, for eksempel gjennom   ”de 4 i’ene”: a) Idealisert innflytelse, b) Inspirerende motivasjon, c) Intellektuell stimulering og d) Individuelle hensyn.

1. Idealisert innflytelse

Transformasjonslederen vil være en rollemodell. Lederen opptrer som en positiv eller inspirerende rollemodell og får innflytelse gjennom sine handlinger. Lederen oppleves som et godt forbilde.

I Bergen er industrilederen Trond Mohn et eksempel på leder som mange forbinder med fellesskapsfokus og ansvarlig ledelse. Gjennom mange år har han og hans selskap bevilget store summer til samfunnsgagnlige formål, som idrettsanlegg og forskning.

2. Inspirerende motivasjon

Lederen inspirerer og motiverer medarbeiderne gjennom entusiasme og «high spirit», og gjennom å skape tilhørighet til felles mål og delte visjoner. Et internasjonalt eksempel på inspirerende motivasjonsleder er Richard Branson. Branson er kjent for sitt store talent i å inspirere andre, og skal ha sagt at forretningsmuligheter er som busser; det kommer alltid en ny.

Inspirerende motivasjonsledere utmerker seg ved at de i stor utstrekning vektlegger å motivere sine medarbeidere til innsats. Det legges vekt på god lagånd, og entusiasme og optimisme er framtredende hos slike ledere. Petter Stordalen er et norsk eksempel på en inspirerende motivasjonsleder.

3. Intellektuell stimulering

Lederatferd som fremmer kreativitet og innovativ atferd blant medarbeidere. Medarbeidere opplever seg inkludert i avgjørelser, at de blir intellektuelt utfordret av sin leder og at originale ideer fremmes og kultiveres. Transformasjonsledere som i oppviser denne atferden, gir utfordringer og stimulerer medarbeiderne til å arbeide selvstendig med oppgavene, og finne nye og kreative måter å løse problemer på.

Et kontroversielt eksempel på en intellektuell stimulerende leder er den nå avdøde leder Steve Jobs i Apple. I biografien om ham får leseren innsyn i hvordan Jobs oppmuntret sine medarbeidere til arbeidsoppgaver og mål som nærmest virket umulige og som de slett ikke hadde noen tro på, men som likevel ble gjennomført.

4. Individuelle hensyn

Gjennom denne atferden fokuserer lederne på hver enkelt medarbeiders behov for måloppnåelse og vekst, og bidrar til medarbeidere utvikling gjennom støttende, læringsorientert og personlig samhandling.

Et norsk eksempel på en transformasjonsleder som i stor grad tar individuelle hensyn, er Steinar Olsen, lederen for sportsklærprodusenten Stormberg. Stormberg er kjent for sin policy om at 25 % av de nyansatte i selskapet skal være ufaglærte, personer som kan være tidligere kriminelle, tidligere narkomane eller mennesker som på grunn av fysiske og psykiske helseproblemer har falt utenfor arbeidslivet.

Norske ledere vurdert

I en nylig utgitt bok om ledelse i Norge, kalt «Livet som leder», fant vi  at norske ledere skårer klart høyere på transformasjonsledelse enn på transaksjonsledelse og “La-det-skure”-ledelse. Og det lover jo godt. 2910 norske ledere tok del i en større kartlegging i 2011.

Studien viser for øvrig at det er små forskjeller i lederstil mellom USA og Norge. Det kan imidlertid nevnes at de amerikanske lederne i større utstrekning ser på seg selv som rollemodeller og forbilder for de ansatte enn de norske, som er mer beskjedne (les beskrivelsen av lederformen «Idealisert innflytelse» over).

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i tidsskriftet Kapital nr. 19-2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på