Søndagsåpne dagligvarebutikker trenger ikke å koste forbrukerne mer enn 50 øre ekstra for hver hundrelapp de bruker på dagligvarer, viser Jan Ivar Fredriksen ved BI.

DEBATT: Jan Ivar Fredriksen om søndagsåpne dagligvarebutikker

Med den nye regjeringen fra Høyre og Fremskrittspartiet har det kommet signaler om å åpne opp for at dagligvarebutikker som ønsker det, kan holde åpent på søndager, ikke bare såkalte Brustad-buer og butikker som holder til på plasser definert som trafikknutepunkt.

Konsekvensene av utvidede åpningstider i handelen diskuteres friskt i mediene, både av politikere og bransjeaktørene. Hva vil dette bety for norsk dagligvarebransje, deres kunder og medarbeidere?

Fordelene for kunden er åpenbare. Varene gjøres enda mer tilgjengelige. For bransjens medarbeidere er meningene langt mer delte.

Prisen for søndagshandel

Dette bidraget forsøker å gi noen indikasjoner på hvilket prisbilde vi kan forvente oss som følge av søndagsåpne butikker. Målet er å få en viss pekepinn på:

  • 1. Vil søndagsåpne dagligvarebutikker gi dyrere varer?
  • Isåfall: Hvor store vil prisøkningene sannsynligvis være?

Analysen bygger på følgende forutsetninger:

  • Søndagsåpne butikker vil ikke, i særlig grad, bidra til økt forbruk totalt sett.
  • Store kjeder som Rema 1000, Kiwi, Meny, Coop og Rimi vil alle etterhvert åpne på søndager.
  • Merkostnadene er vesentlig personalkostnader som følge av økt bemanningsbehov. Beregningene tar således ikke hensyn til eventuelle økninger i andre typer av kostnader.

Konsekvenser av nevnte forutsetninger er at merkostnaden må hentes direkte fra butikkenes nåværende salg uten at omsatt mengde varer øker noe særlig. Altså må prisene ta støyten.

Beregningene viser at dette hverken vil måtte gi store prisøkninger eller føre til nevneverdige endringer i konkurransebildet relatert til prisene på dagligvarer.

Ytterpunkter i dagligvarebransjen

Jeg har gjort beregninger basert på regnskapene til to utvalgte butikker tilknyttet to av de store kjedene, Rema 1000 og Meny.

  • Rema 1000 er blant bransjens største og mest kostnadseffektive aktører. Kjeden har klare krav til både bruttofortjeneste, kostnadskontroll og bunnlinje.
  • Meny-kjeden har flere av landets flotteste dagligvarebutikker og tilbyr full valgfrihet for kunden og matglede så det monner.

Rema 1000 og Meny representerer ytterpunkter i det norske dagligvaremarkedet når vi sammenligner lønnskostnader som en andel av butikkens omsetning.

En Rema 1000-butikk med nettoomsetning (ekskludert merverdiavgift) på 64,8 millioner kroner danner kontekst for vår første beregning. Normalt for dette systemet skal lønnskostnadene ligge innenfor 4,5 prosent av omsetningen. I denne butikken beløper lønnskostnadene seg til i overkant av 2,8 millioner kroner, og tilsvarer rundt 4,4 prosent av omsetningen.

Beskjeden prisøkning

Butikken er i dag åpen 85 timer per uke, fordelt over seks dager. Vi anslår at søndagsåpent vil omfatte ti timer ekstra, for eksempel fra klokken 12 til 22. Det innebærer en økning i personalkostnader på 12 prosent. I vårt case vil dette utgjøre i overkant av 340.000 kroner. Skal butikken opprettholde sin lønnsomhet, må prisene økes i gjennomsnitt med beskjedne 0,5 prosent.

Meny-kjeden har fullsortiments dagligvarebutikker med manuell betjening innenfor kjøtt, fisk, ost og delikatesse. I tillegg har flere av butikkene betjente bakerier. Det bidrar til at personalkostnadene utgjør en større andel av butikkomsetningen enn i en Rema-butikk.

I vår analyse har vi valgt oss en Meny-butikk med en nettoomsetning på vel 140 millioner kroner. Lønnskostnaden for denne butikken utgjør nær 13 prosent av omsetningen, altså 8,5 prosentpoeng høyere enn i Rema 1000-eksemplet. Vi legger til grunn samme prosentvise økning av personalkostnader som i forrige eksempel, 12 prosent. Skal resultatet opprettholdes, må prisene i dette tilfellet økes med 1,5 prosent for å dekke inn de høyere personalkostnadene. Heller ikke her er utslagene særlig store.

Våre beregninger indikerer at den norske forbruker bare i beskjeden grad vil merke prisøkninger på dagligvarer som følge av at butikkene også har åpent på søndager.

For butikker der lønn utgjør en lav andel av omsetningen, blir prisøkningen knapt merkbar. Selv for en fullsortimentsbutikk med høy andel personalkostnader, blir prisøkningen beskjeden.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 5. november 2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på