-

Sentrale aktører på Island benyttet seg ulike nøytraliseringsteknikker for å rettferdiggjøre moralsk urett. Nøytralisering kan brukes til å bagatellisere overtramp.

BI FORSKNING: Etikk og ledelse på Island

Island var ett av landene som ble hardest rammet av den internasjonale finanskrisen som startet i 2007. I løpet av noen dramatiske dager i oktober 2008 kollapset landets banksystem. Islendingene kjenner fremdeles etterdønningene av bankenes konkurser og valutaens kraftige verdifall.  Rettslige prosesser mot aktører i politikk og næringsliv er ikke avsluttet.

Under Nordic Academy of Management i Reykjavik i slutten av august 2013 presenterte vi en moralpsykologisk studie av finanskrisen på Island. Vi har hentet data fra den omfattende offentlige rapporten om årsakene til krisen. Den bygger på intervjuer med et stort antall involverte personer.

Rettferdiggjør seg

Det teoretiske grunnlaget for studien vår henter vi fra sosialpsykologi og kriminologi. Sykes og Matza utviklet på 1950-tallet begrepet moralsk nøytralisering, som de brukte til å drøfte og kategorisere begrunnelser som ungdomskriminelle kom med for å rettferdiggjøre egne handlinger. Unge mennesker med et kriminelt rulleblad ble betraktet som moralske avvikere, individer som sto utenfor samfunnets normer og regler.

Sykes og Matza mente derimot at ungdommene tilsluttet seg alminnelig moral. Gjennom intervjuer kartla forskerne hvordan disse individene gjennom ulike nøytraliseringsteknikker kunne rettferdiggjøre for seg selv at det var i orden å stjele og rane.

Vi har anlagt et tilsvarende perspektiv på utsagn fra finansielle og politiske aktører som var aktive i forkant av finanskrisen på Island. Også disse er blitt stemplet som spesielt umoralske individer, som en ikke kan stole på i lys av sin deltakelse i prosessene som førte til krisen. En rekke politikere og finansfolk er blitt utstøtt fra det gode selskap, med den begrunnelse at de har vist alvorlig karaktersvakhet.

Forklarer moralsk urett

Det er liten tvil om at det ble begått moralsk urett av finansfolk og politikere på Island. I vårt arbeid drøfter vi to alternative forklaringer på denne uretten.

  • Karakterforklaring: Aktørene er moralsk avvikende og dårlige personer.
  • Situasjonsforklaring: Det fantes rammer og strukturer som muliggjorde urett.

Reaksjonene på Island har til en stor grad vært preget av den første av disse forklaringstypene. I vårt arbeid undersøker vi grunnlaget for å anvende den siste forklaringstypen. I hvilken grad kan trekk ved situasjonen som aktørene befant seg i forklare handlemåten deres?

Fem teknikker for moralsk nøytralisering

Det er i denne sammenhengen vi henter frem begrepet moralsk nøytralisering. Sykes og Matza identifiserte fem teknikker som kan brukes til å overbevise seg selv om at en handling som i utgangspunktet virker urimelig og urett, likevel er akseptabel:

  • Benektelse av ansvar
  • Benektelse av skade
  • Benektelse av offer
  • Fordømmelse av fordømmeren
  • Appell til høyere lojalitet

Nøytralisering hører med under situasjonsforklaringer, siden det kan være avgjørende for adferd om en praksis foregår i et arbeidsmiljø hvor tilløp til nøytralisering blir akseptert eller møter motstand. Ytringsklimaet i en organisasjon kan avgjøre om omskrivinger av urett til noe nøytralt og akseptabelt lykkes eller ikke.

Nøytralisering på Island

I vår studie av rapporten fra Island finner vi en rekke eksempler på at aktørene har benyttet seg av nøytraliseringsteknikker. Både finansfolk og politikere benekter ansvar, gjennom å påpeke at alt var satt i system, ingen internasjonale organer grep inn og korrigerte adferden, det samme skjedde i andre land, og så videre.

Underordnede forteller at de bare gjorde det som sjefene ga dem beskjed om. Det var nytteløst å protestere. 

I tillegg fantes det en oppfatning av at ingen kom til å ta skade eller bli offer, siden risikoen var spredt tynt utover en hel befolkning. Ingen enkeltindivider ville måtte tåle smellen alene. Kritikere ble møtt med fordømmelse, og en holdning om at de ikke forsto dynamikken i det som skjedde.

Kan forebygge kriser

Utfallet av studien vår er praktisk relevant for hva som skjer videre på Island. Det handler om å korrigere en tendens til å utestenge personer som handlet urett ikke fordi de er moralsk dårligere enn andre, men fordi nøytralisering fikk foregå uimotsagt.

Temaet vårt er også relevant i arbeidet med å forebygge lignende kriser på Island og i andre land. Søkelys på nøytralisering kan gjøre at en lettere gjenkjenner og korrigerer forsøk på å bagatellisere overtramp.

Referanse:

Øyvind Kvalnes og Salvör Nordal: Moral Neutralization in the Icelandic Financial Crisis. Paper presentert på Nordic Academy of Management i Reykjavik I august 2013.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2013/2014, et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved BI.

 

Tekst: Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI og Salvör Nordal ved Islands universitet.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på