-
Fagartikkel

Utviklingen av det objektive ansvaret, eksemplifisert ved bostyreransvaret

onsdag 5. august 2015 - Morten Kinander

Morten Kinander har publisert en fagartikkel i Tidsskrift for erstatninsrett, forsikringsrett og velferdsrett

Sammendrag

Det objektive ansvaret har stort sett vært drøftet innenfor «farlig bedrift»-rammene, hvor nyttebetraktninger om mest mulig hensiktsmessig kanalisering og pulverisering av skader har vært fremtredende. Samtidig har også dette ansvarsgrunnlaget vært gjenstand for en utvikling og blitt anvendt på flere områder. Denne artikkelen drøfter det objektive ansvaret med utgangspunkt i internasjonal teori, som argumenterer for at objektivt ansvar bør drøftes i lys av tanker om gjensidighet mer enn pulverisering og konsekvenser. Det primære siktemålet er altså et teoretisk bidrag til erstatningsrettens grunnlagsproblemer ut fra rettferdighetsbetraktninger, men artikkelen gir også konkrete rettsdogmatiske bidrag for erstatningsoppgjør etter hjemmelmannskonflikter, da særlig oppgjør etter bostyrers feilaktige beslag i konkurs.

Kinander, M. 2015. "Utviklingen av det objektive ansvaret, eksemplifisert ved bostyreransvaret. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 12(2015)3:47-75
Vis meg alle