Lean Construction Norge

Om LC-NO

LC-NO har som formål å uvikle, utveksle og hente nasjonal og internasjonal faglig kunnskap og praktiske erfaringer om lean construction og tilliggende konsepter, spesielt innen bygg og anlegg, men også innenfor andre prosjektbaserte næringer, slik som skipsindustrien og olje og gass.

Hva er Lean Construction?

Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte planleggingen og produksjonen i bygg- og anleggsnæringen (BA).

Tilnærmingen til denne problemstillingen er å stille spørsmålet "What kind of Production is Construction?" Dette innebærer å kombinere generell kunnskap om planlegging- og produksjonsprosesser (produksjonsteori) med en forståelse av de mer spesifikke kjennetegnene ved prosjektbasert planlegging og produksjon i sin alminnelighet og ved BA-næringen spesielt.

Det mest betydningsfulle og konkrete hjelpemiddelet Lean Construction - tilnærmingen til byggeprosessen så langt har gitt, er "The last Planner System", (LPS). Dette er et planleggingssystem utviklet av Glenn Ballard ved Berkeley. LPS har flyt i produksjonen som målsetning. Systemet legger til rette for dette gjennom fire plannivåer fra 1) hovedplanen som den overordnede, via 2) fase- og 3) utkikksplaner til en 4) rullerende ukeplan som det mest detaljerte plannivået. Arbeidsprosessen bak den enkelte planen og sammenhengen mellom plannivåene beskrives.

Spørsmålet "What kind of Production is Construction?" vil også kunne ha svar og konsekvenser langt utover planleggingssystemet LPS. Eksempler på dette kan være valg av gjennomføringsmodell, strategier for egenproduksjon versus kontraktutsetting og innleie, kunde- og leverandørstrategier, kompetanseutvikling, bruk av teknologi, osv.

Lean Construction har sin bakgrunn i og ble inspirert av "Lean Production" og "Toyotasystemet", men er altså langt fra identisk med disse. Mens Lean Production og Toyotasystemet omhandler serieproduksjon i stasjonær industri, dreier Lean Construction seg om prosjektbasert planlegging produksjon av unike enkeltprodukter. Lean Construction har de senere årene blitt koblet sammen med andre konsepter for prosjektgjennomføring og samarbeid, slik som integrated project delivery (IPD) partnering og bruk av teknologi, slik som BIM, blant annet i det vi forbinder med Virtual Design and Construction (VDC).

Styret og sekretariat

LC-NO nettverket er etablert med årsmøtet som øverste myndighet. Et styre, satt sammen av personer fra forskjellige miljøer har sammen med sekretariatet for nettverket ansvaret for den daglige driften. Den brede sammensetningen i styret understreker betydningen av Lean Construction som et konsept for hele bygg- og anleggsnæringen. Sekretariatet for nettverket ligger for tiden hos BIs Senter for byggenæringen v/Lena E. Bygballe.

Nytt styre ble valgt ved årsmøtet 31. mai 2018, og består av følgende:

Fredrik Svalestuden, Veidekke - ny styreleder

Ingvald Grindheim, Lean Konsept Management

Leif Rathe, Norconsult

Roar Fosse, Skanska

Tobias Saltveit, AF

Bo-Terje Kalsaas, Universitetet i Agder

Alexander Strand, Statsbygg

Lars Abrahamsen, Sykehusbygg

Karin Wasskog, Oras/Bravida Norge

 

Valgkomité: Sigmund Aslesen (Veidekke) og Steinar Krogstad (Fellesforbundet)