Lean Construction Norge

Om LC-NO

LC-NO har som formål å uvikle, utveksle og hente nasjonal og internasjonal faglig kunnskap og praktiske erfaringer om lean construction og tilliggende konsepter, spesielt innen bygg og anlegg, men også innenfor andre prosjektbaserte næringer, slik som skipsindustrien og olje og gass.

Hva er Lean Construction?

Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte planleggingen og produksjonen i bygg- og anleggsnæringen (BA).

Tilnærmingen til denne problemstillingen er å stille spørsmålet "What kind of Production is Construction?" Dette innebærer å kombinere generell kunnskap om planlegging- og produksjonsprosesser (produksjonsteori) med en forståelse av de mer spesifikke kjennetegnene ved prosjektbasert planlegging og produksjon i sin alminnelighet og ved BA-næringen spesielt.

Det mest betydningsfulle og konkrete hjelpemiddelet Lean Construction - tilnærmingen til byggeprosessen så langt har gitt, er "The last Planner System", (LPS). Dette er et planleggingssystem utviklet av Glenn Ballard ved Berkeley. LPS har flyt i produksjonen som målsetning. Systemet legger til rette for dette gjennom fire plannivåer fra 1) hovedplanen som den overordnede, via 2) fase- og 3) utkikksplaner til en 4) rullerende ukeplan som det mest detaljerte plannivået. Arbeidsprosessen bak den enkelte planen og sammenhengen mellom plannivåene beskrives.

Spørsmålet "What kind of Production is Construction?" vil også kunne ha svar og konsekvenser langt utover planleggingssystemet LPS. Eksempler på dette kan være valg av gjennomføringsmodell, strategier for egenproduksjon versus kontraktutsetting og innleie, kunde- og leverandørstrategier, kompetanseutvikling, bruk av teknologi, osv.

Lean Construction har sin bakgrunn i og ble inspirert av "Lean Production" og "Toyotasystemet", men er altså langt fra identisk med disse. Mens Lean Production og Toyotasystemet omhandler serieproduksjon i stasjonær industri, dreier Lean Construction seg om prosjektbasert planlegging produksjon av unike enkeltprodukter. Lean Construction har de senere årene blitt koblet sammen med andre konsepter for prosjektgjennomføring og samarbeid, slik som integrated project delivery (IPD) partnering og bruk av teknologi, slik som BIM, blant annet i det vi forbinder med Virtual Design and Construction (VDC).

Aktiviteter

  • Årsmøte. Etablere utviklingsgrupper som arbeider med utvalgte emner av felles interesse.
  • Aktiviteter. Arrangere medlemsmøter og konferanser/seminarer og være et sted hvor erfaringer samles og metoder utvikles gjennom et kollegialt samarbeid.
  • Informasjon. Web-side med informasjon og nyheter, linker til FoU-miljø og kunnskap omkring Lean Construction og Lean Shipbuilding.
  • Nyheter. Spre prosjektresultater og informasjon om internasjonale nettverk og utvikling av nye forskningsprosjekter knyttet til Lean Construction og Lean Shipbuilding. LC-NO vil via e-post sende ut jevnlig informasjon og nyheter om planlagte, igangsatte og avsluttede aktiviteter.

   

ØKONOMI

Nettverket Lean Construction finansieres gjennom:

  • Medlemsavgifter
  • Egeninnsats fra medlemmene

 

Les om medlemmer og medlemskap

Styret og sekretariat per april 2017

Nettverket er etablert med årsmøtet som øverste myndighet. Et styre, satt sammen av personer fra forskjellige miljøer har sammen med faglig koordinator for nettverket ansvaret for den daglige driften. Den brede sammensetningen i styret understreker betydningen av Lean Construction som et konsept for hele bygg- og anleggsnæringen. Sekretariatet for nettverket ligger for tiden hos BIs Senter for byggenæringen.

Ingvald Grindheim (Styreleder), Aritech Management

Leif Rathe, Norconsult

Steinar Krogstad, Fellesforbundet

Roar Fosse, Skanska Sigmund Aslesen, Veidekke
Bo-Terje Kalsaas, Universitetet i Agder Lars Abrahamsen, Sykehusbygg AS
Tobias Saltveit, AF Alexander Strand, Statsbygg