Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Digibuild

  BI deltar i forskningsprosjektet Digibuild i regi Backegruppen. Prosjektet startet i 2018 og er et fire-årig BIA-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Øvrige partnere er Lean Communications og SINTEF Digital. I tillegg til byggsenteret på BI, er BIs Senter for digitalisering aktivt med i prosjektet. Her skal vi se på strategisk endring og hva som skal til for at virksomheter i byggenæringen kan heldigitaliseres.

 • Quality and Learning in Construction Production

   • fredag 1. juli 2016
   • tirsdag 30. juni 2020

  BIs Senter for byggenæringen er med i BIA prosjektet Quality and Learning in  Construction Production i regi Veidekke. Prosjektet startet høsten 2016 og skal vare i fire år. Her ser vi på hvordan kvalitetsarbeid foregår i praksis, og hvordan ny digital teknologi er med og endrer denne praksisen.

 • SFI Klima 2050 Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

   • søndag 1. februar 2015

  BI er akademisk partner i Klima 2050, som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF Byggforsk er vertsinstitusjon og leder SFIet sammen med NTNU.

  BI, ved Byggsenteret gjør studier av hvordan nye løsninger og produkter, samt prosesser knyttet til klimatilpasning kan implementeres i praksis. Institutt for samfunnsøkonomi ved BI skal bidra med analyser av beslutningsprosesser og samfunnsøkonomiske forhold.

  Mer på klima2050.no.

 • Samhandling og prosessledelse

   • søndag 1. januar 2017
   • søndag 31. desember 2017

  Samhandling og prosessledelse: I hvilken grad vil bevissthet om kvalitet på relasjoner og prosessledelse påvirke konfliktnivået i anleggsprosjekter?

  Her følger vi Bagn-Bjørgo prosjektet i regi SVV. Studien startet som et forprosjekt, finansiert med midler fra BAE-programmet i Prosjekt Norge. Dette ble avsluttet med et sluttseminar med fremleggelse av rapporten: Samhandling og prosessledelse av Ragnhild Kvålshaugen og Anna R. Swärd. Vi skal imidlertid følge dette prosjektet til prosjektslutt i 2019.

 • Innovasjon i byggenæringen

  Senteret har vært med og initiert et Europeisk nettverk av forskere som studerer innovasjon i byggenæringen. Det langsiktige målet er å gjennomføre en komparativ studie av innovasjon i en rekke land med finansiering fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Ideen er en 'spin-off' fra et større initiativ i Sverige, "Et hållbart samällsbyggande i världsklass" i regi Sveriges Byggindustrier. Her deltok senteret i samarbeid med Universitetet i Uppsala i en delstudie om fornyelse og innovasjon i byggenæringen.

  Vi er her aktivt med i utformingen av en COST søknad til EU, som et første skritt på veien mot en EU søknad.

 • Verdiskaping i BAE-næringen

   • mandag 1. januar 2007

  Den opprinnelige verdiskapingsstudien av BAE-næringen (Espelien og Reve, 2007) satte verdiskaping i BAE-næringen på dagsorden og tallene fra studien har blitt oppdatert annethvert år. Den seneste studien ble gjennomført i 2015 (Espelien, Theie og Bygballe, 2015). Det diskuteres nå en ny oppdatering (2019).