Forskningssenter

Senter for innovasjon i utdanning

Handelshøyskolen BI er en ledende institusjon innenfor utdanning av ledere i utdanningssektoren. Forskning ved Senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Johan From

Professor Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410576

Johan From er senterleder. Han har doktorgrad i Contemporary European Politics fra Universitetet i Sussex, UK. Han har utgitt en rekke publikasjoner innenfor europeiske policy-områder som utdanning, helse, konkurransepolitikk, telekommunikasjon og politi- og grensesamarbeid, EU som statsdannelsesprosjekt, reform av offentlig sektor og om offentlig lederskap mer generelt. Han er programdirektør for BIs programmer innenfor utdanning. From er mye brukt som rådgiver og foredragsholder for statlige virksomheter, norske kommuner og fylkeskommuner innenfor utdanningsfeltet. Han er prosjektleder for prosjektet «Oslo-skolen opp en divisjon», og prosjektleder for en ny studie av effekter av intervensjon i dansk folkeskole. 
Hans forskningsfelt er: skoleledelse og skoleeffektivitet.

 

Ide Katrine Birkeland

Førsteamanuensis Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410747

Ide Katrine Birkeland har doktorgrad i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er ansvarlig for alt innenfor senteret som dreier seg om ledertrening, personalledelse og organisasjonslæring.

Birkeland sitter i programstyret til Utdanningsdirektoratets evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen og er mye brukt som rådgiver og foredragsholder for offentlig sektor. Hun har publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter og er bidragsyter i bøker og rapporter om skoleledelse.

Birkeland er fagansvarlig for forskningsprosjektene Lærende ledelse og Digital ledertrening.

 

Ratib Lekhal

Førsteamanuensis Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410587

Ratib Lekhal har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og har et særskilt ansvar for undervisning på Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager og etterutdanning for pedagogiske ledere i barnehager. Han har bred undervisnings- og forskningserfaring innen barnehage og skole. Temaet på forskningsarbeidene hans har i stor grad vært rettet inn mot hvilke faktorer i skolen og barnehagen som påvirker barns læring, trivsel og utvikling.

Lekhal arbeider for tiden med på et stort NFR-finansiert forskningsprosjekt; Trygg før 3. Det vil være to PhD-kandidater knyttet til dette prosjektet, hvorav en vil være tilknyttet BI.

Hilde Salte

Stipendiat Institutt for kommunikasjon og kultur +4748130086

Hilde Salte har en bachelor i Europastudier fra Universitetet i Oslo (UiO) og mastergrad i Political Economy fra Handelshøyskolen BI. Hun har flere års erfaring som forskningsassistent på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på UiO, samt som vitenskapelig assistent på Handelshøyskolen BI. Hennes doktorgrad er tilknyttet forskningsprosjektet «Lærende ledelse» med fokus på hvordan skoleledere kan utøve ledelse som kan forsterke det profesjonelle fellesskapet i skolen.

Karin van Trijp

Stipendiat Institutt for kommunikasjon og kultur

Karin van Trijp har en bachelor i pedagogikk, mastergrad i Education, Socialization and Youth Policy og en forskningsmaster i Educational Sciences: Learning in Interaction fra Universitetet i Utrecht (Nederland). Hun har flere års erfaring i (internasjonale) forskningsprosjekter fokusert på utviklingen av barn og unge, programevalueringer og politikk. Hun har utgitt forskjellig praksismateriell og en håndbok for ungdomsarbeidere og utdanning. Hennes doktorgrad er tilknyttet et stort NFR-finansiert forskningsprosjektet «Trygg før 3» med fokus på barns velvære i norske barnehager, som psykisk helse, språk, motorikk og stressnivå.

Agnes Arnadottir

Vitenskapelig assistent Institutt for kommunikasjon og kultur

Agnes Árnadóttir har en bachelor i Europastudier fra Universitetet i Oslo (UiO) og mastergrad i Political Economy fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring  som vitenskapelig assistent for Johan From på Institutt for kommunikasjon og kultur, og jobber nå deltid på instituttet.

 

Lisa Karlsen

Vitenskapelig assistent Institutt for kommunikasjon og kultur

Lisa Karlsen har en bachelor i Early Childhood Studies fra Oxford Brookes University i England og mastergrad i Comparative and International Education fra Universitetet i Oslo. Etter flere års erfaring i barnehage og skole i England og Norge, jobber hun nå som vitenskapelig assistent på prosjekter sammen med Johan From og Ratib Lekhal. 

Hans Bonesrønning

Professor II Institutt for kommunikasjon og kultur +4793094458

Hans Bonesrønning har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU, med avhandling om effektivitet og likhet i kunnskapsproduksjon. I dag er han professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.
Han har deltatt i en rekke forskningsprosjekter finansiert av NFR og EU, og har publisert mange artikler om kunnskapsproduksjon og styring av utdanning, både i internasjonale og nasjonale tidsskrifter. Han er forfatter og medforfatter av et stort antall rapporter for Utdanningsdirektoratet og norske kommuner. Etter 2006 har mye av forskningen handlet om implementeringsutfordringer og effekter knyttet til Kunnskapsløftet.
I perioden 2016-2021 sitter han i prosjektledelsen for det NFR-finansierte «1+1- prosjektet», som undersøker effekten av smågruppeundervisning på matematikkunnskapene til de yngste elevene i grunnskolen.

Trond Petersen

Professor II Institutt for kommunikasjon og kultur

Trond Petersen er forskningsleder.
Hans forskningsfelt er: longitudinelle studier i utdanning.

Elisabet Solheim Buøen

Førsteamanuensis II Institutt for kommunikasjon og kultur

Elisabet Solheim er utdannet psykolog i 2004 og PhD fra NTNU 2013. Hun har spesialistkompetanse på barn og unge. Som forsker ved RBUP øst og sør, avdeling forebyggende og kommunale tjenester, har hun fordypet seg i barnehagens betydning for barns utvikling med spesielt fokus på de minste, men har også kompetanse på førskolebarns psykiske helse, samt tilknytningsteori og dens implikasjoner for praksis. Hun er opptatt av å formidle forskning - skriftlig og muntlig - på en måte som oppleves nyttig for praksisfeltet.

Ann Margareth Gustavsen

Førsteamanuensis II Institutt for kommunikasjon og kultur

Ann Margareth Gustavsen er utdannet allmennlærer fra 2001 og har en doktorgrad i pedagogikk fra Høgskolen i Innlandet med tittelen «Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner» fra 2018. Hun har vært tilsatt ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) siden 2008. I arbeidet på SePU er prosjektledelse i ulike utviklingsprosjekter for skole (desentralisert ordning) og gjennomføringen av den årlige Kartleggingsundersøkelsen sentrale arbeidsoppgaver. Videre har hun bred undervisnings- og forskningserfaring fortrinnsvis innen skole, men også noe innen barnehage. Tematikken i forskningsarbeidene hennes har så langt i stor grad vært relatert til sammenhenger mellom lærerens undervisningspraksis, elevenes læringsmiljø og skolefaglige prestasjoner i bred forstand.

Robin Ulriksen

Førsteamanuensis II Institutt for kommunikasjon og kultur

Robin Ulriksen har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og er ansatt som forsker i Statped. Han har bred undervisnings- og forskningserfaring på grunnskole og videregående nivå. Temaet på forskningsarbeidene hans er rettet inn mot hvilke faktorer hos eleven, i hjemmet og skolen som påvirker frafall, fravær og læringsutfall.

 

Rune Jørgen Sørensen

Professor Institutt for samfunnsøkonomi +4746410595

Rune Jørgen Sørensen er Dr. Philos fra UiO. Han er professor i politisk økonomi og statsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Hans forskningsinteresser omfatter studier av offentlig styring og administrasjon, lokal og statlig politikk, offentlige valg og helse- og utdanningsøkonomi.

Sørensen har undervist på alle nivåer, både ordinære utdanningsforløp og på ledelsesutdanningsprogrammer. Han er sammen med professor Johan From prosjektleder for prosjektet «Oslo-skolen opp en divisjon».

Susann Gjerde_500.jpg

Susann Gjerde har et 50% vikariat som førsteamanuensis ved Senteret. Hun har doktorgrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen ved NMBU (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet), og underviser på BIs programmer innenfor skoleledelse. Hun har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift på temaene ledelse, lederutvikling, rolle og identitet, og hennes bok om coaching har vært et viktig bidrag i utviklingen av coachingteori og praksis i Skandinavia. Susann Gjerde er en mye brukt foredragsholder i privat og offentlig sektor, og er en etterspurt coach for ledere som ønsker refleksjon over egen praksis og utvikling i rollen. Hun har en 50% forskerstilling ved Ekonomihögskolan ved Universitetet i Lund, der hun inngår i et forskerteam som utforsker mellomlederrollen og ledelse bla. i høyere utdanningssektor gjennom dybdestudier.