-

De fleste prosjektene er organisert under instituttets forskningssentra:

Doktorgradsprosjekter

Betina Riis Asplin
PhD prosjektet tar for seg pasient-sentrisk innovasjon innenfor norsk helsesektor. Prosjektet er forankret i forskningsprogrammet Centre for Connected Care, et program som knytter akademia, helsevesen og næringer innenfor biovitenskap og teknologi for a aksellerere innovasjon, utvikle ekspertise og støtte nye partnerskap for å løse utfordringer helsesektoren står ovenfor. Studiet vil fokusere på de inter-organisatoriske implikasjonene ved implementering og kommersialisering av innbygger-sentriske innovasjoner. Et kritisk tema er representasjonen av pasienten som en ansvarlig aktør i det profesjonelle helsevesenet. PhD- prosjektet vil fokusere på pasient representasjoner og utforske hvordan innovasjons- og implementeringsprosesser av nye løsninger, og samhandlingen mellom teknologi og bruker utfolder seg i praksis og i pasienters identitet og livshistorie.

Tonje Hungnes
Avhandlingen skal studere utviklingen av nye tjenester i helsesektoren med fokus på samhandling mellom ulike tjenestenivåer og profesjoner. Avhandlingen inngår i forskningsprosjektet REACH (Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services), hvor målet er å generere tverrfaglig kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til innovasjon i helsetjenestene.

Adeline Hvidsten
Avhandlingen skal studere implementeringen av nasjonale standardiserte elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) mellom Akershus Universitetssykehus (A-hus) og kommuner i dets opptaksområde. Avhandlingen er en del av forskningsprosjektet BEPPLO (Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren), hvor målet er å bidra til VERDIKTs mål om innovasjon i offentlig sektor ved bedre samhandling mellom sykehus og kommuner gjennom utvikling og implementering av PLO-meldinger. Doktorgradsprosjektet vil utforske interaksjonen mellom teknologi og brukere i praksis, med fokus på temaer som objekter, materialitet, kreativitet og kollektiv design i og mellom organisasjoner.

Ranvir S Rai
Avhandlingen har til hensikt å bidra til litteraturen innenfor tjenesteinnovasjon, med fokus på organisasjonsmessig innovasjon. Ved å vurdere innovasjon i både infrastruktur og brukerinteraksjon betraktes tjenesteinnovasjon i et helhetlig verdiskapingsperspektiv. En av ambisjonene er å oppnå økt forståelse for hvordan en verdiskapingsmodell bør justeres i henhold til teorien om disruptiv innovasjon. Empirisk sett skal forskningen adressere den kommende ressursutfordringen som eldrebølgen sannsynligvis vil bringe med seg. Ved å studere internasjonale verdiskapingsmodeller for hjemmetjenester vil forskningen undersøke hvordan ny og kommende teknologi bør organiseres og adopteres for å understøtte de viktigste verdidriverne i denne konteksten.

Rannveig Røste
Avhandlingen er rettet mot å forstå innovasjon i offentlige tjenester. Offentlig sektor blir ofte fremstilt som helhetlig og forskjellig fra privat sektor, som byråkratisk og ineffektiv i kontrast til den produktive og konkurransedyktige privat sektor. Avhandlingen er rettet mot å avmystifisere innovasjon i offentlig sektor, og forstå kompleksiteten og heterogeniteten gjennom å analysere innovasjonsprosesser i ulike offentlige tjenesteorganisasjoner i forskjellige sektorer. En sentral teoretisk ambisjon er å bidra til å forstå innovasjon i organisasjoner, hvorfor og hvordan innovasjoner oppstår, utvikles og implementeres.

Stefania Sardo

Olga Mikhailova

Bisrat Agegnehu Misganaw

Keith H Peavy