Lean Construction Norge

Om LC-NO

LC-NO har som formål å uvikle, utveksle og hente nasjonal og internasjonal faglig kunnskap og praktiske erfaringer om lean construction og tilliggende konsepter, spesielt innen bygg og anlegg, men også innenfor andre prosjektbaserte næringer, slik som skipsindustrien og olje og gass.

Hva er Lean Construction?

Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte planleggingen og produksjonen i bygg- og anleggsnæringen (BA).

Tilnærmingen til denne problemstillingen er å stille spørsmålet "What kind of Production is Construction?" Dette innebærer å kombinere generell kunnskap om planlegging- og produksjonsprosesser (produksjonsteori) med en forståelse av de mer spesifikke kjennetegnene ved prosjektbasert planlegging og produksjon i sin alminnelighet og ved BA-næringen spesielt.

Det mest betydningsfulle og konkrete hjelpemiddelet Lean Construction - tilnærmingen til byggeprosessen så langt har gitt, er "The last Planner System", (LPS). Dette er et planleggingssystem utviklet av Glenn Ballard ved Berkeley. LPS har flyt i produksjonen som målsetning. Systemet legger til rette for dette gjennom fire plannivåer fra 1) hovedplanen som den overordnede, via 2) fase- og 3) utkikksplaner til en 4) rullerende ukeplan som det mest detaljerte plannivået. Arbeidsprosessen bak den enkelte planen og sammenhengen mellom plannivåene beskrives.

Spørsmålet "What kind of Production is Construction?" vil også kunne ha svar og konsekvenser langt utover planleggingssystemet LPS. Eksempler på dette kan være valg av gjennomføringsmodell, strategier for egenproduksjon versus kontraktutsetting og innleie, kunde- og leverandørstrategier, kompetanseutvikling, bruk av teknologi, osv.

Lean Construction har sin bakgrunn i og ble inspirert av "Lean Production" og "Toyotasystemet", men er altså langt fra identisk med disse. Mens Lean Production og Toyotasystemet omhandler serieproduksjon i stasjonær industri, dreier Lean Construction seg om prosjektbasert planlegging produksjon av unike enkeltprodukter. Lean Construction har de senere årene blitt koblet sammen med andre konsepter for prosjektgjennomføring og samarbeid, slik som integrated project delivery (IPD) partnering og bruk av teknologi, slik som BIM, blant annet i det vi forbinder med Virtual Design and Construction (VDC).

Styret og sekretariat

LC-NO nettverket er etablert med årsmøtet som øverste myndighet. Et styre, satt sammen av personer fra forskjellige miljøer har sammen med sekretariatet for nettverket ansvaret for den daglige driften. Den brede sammensetningen i styret understreker betydningen av Lean Construction som et konsept for hele bygg- og anleggsnæringen. Sekretariatet for nettverket ligger for tiden hos BIs Senter for byggenæringen v/Lena E. Bygballe.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 24. mai 2019, og består av følgende:

Fredrik Svalestuden, Veidekke - styreleder

Fredrik er produksjon- og prosess sjef i Veidekke Anlegg.: "Jeg jobber for å utvikle planleggingsprosessen i byggebransjen, gjennom gode Lean verktøy og involvering av alle prosjektmedarbeidere. God planlegging på alle nivåer er kontinuerlig forbedring som gir arbeidsro og en sikker og effektiv produksjon."

Leif Rathe, Norconsult

Leif er senior prosjektleder i Norconsult, og har lang og bred erfaring i innføring av nye arbeidsformer og Lean prosjektgjennomføring. Har et spesielt fokus på Lean Prosjektutvikling og Prosjekterings prosesser. Leif har også utviklet samarbeidsportal for Lean Prosjektgjennomføring – ISY Prosjekt.(PRO5), Han er sertifisert Lean Six Sigma Black Belt, og er foredragsholder i Lean, og prosessleder i Lean planlegging,

Roar Fosse, Skanska

Roar er avdelingsleder for BIM og VDC i Skanska. Han sier følgende om seg selv: "Min interesse for Lean startet med produktivitetsforbedring på byggeplass, etterfulgt av fremdriftsplanlegging av produksjon og prosjektering. Jeg er også svært interessert i BIM og tror det finnes et enormt potensial i å sammenstille prosesstankesettet i Lean og digitalisering relatert til BIM. Har de siste årene jobbet mye med Virtual Design and Construction, som jeg mener er et utrolig godt rammeverk for å få til denne kombinasjonen i praksis."

Tobias Saltveit, AF

Tobias er Chief Design Manager for Prosjekt Bispevika, AF Gruppen: "Jeg  engasjerer meg i prosjekter som med høye ambisjoner om endring og verdiskaping gjennom bruk av LEAN verktøy. Er lidenskapelig opptatt av måling av delresultater som er verktøy for å øke produktivitet, skape god samhandling og endre adferdsmønster i byggebransjen."

Bo-Terje Kalsaas, Universitetet i Agder

Bo Terje er Dr.ing. og Professor ved Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder: "Jeg har arbeidet med Lean produksjon siden tidlig på 1990-tallet og med Lean Construction de siste 10 årene. I senere tid har interessen vært rettet mot involverende prosjekteringsprosesser og grensesnittet mellom prosjektering og produksjon. I 2017 var jeg redaktør og forfatter av flere kapitler i boken, «Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon»."

Linda Sunde Eriksen, Statsbygg

Linda er avdelingsleder, Byggherre Undervisning og Høyskolen i Statsbygg.

Lars Abrahamsen, Sykehusbygg

Lars er prosjektleder i Sykehusbygg HF, og sitter i Trondheim. Han sier følgende om sin interesser: "Min hovedinteresse er relasjonskontrakter og praksis for bedre integrasjon av hele leverandørkjeden i prosjektene."

Karin Wasskog, Oras/Bravida Norge

Karin er KS/HMS sjef i Bravida Norge.

Øivind Eriksen-Vik, Fagskolen Oslo Akershus

Valgkomité: Sigmund Aslesen (Veidekke) og Alexander Strand (Norconsult).

Interesse for å sitte i styret meldes valgkomiteen senest ved utgangen av mars gjeldende år.