LearningLab

Flipped classroom

En enkel definisjon på et flipped classroom er at det som vanligvis foregikk i klasserommet nå foregår utenfor, mens det som foregikk utenfor nå foregår i klasserommet.

Om flipped classroom

Det vil i praksis ofte si at forelesningen er tatt opp på video, og studentene kan se den i sitt eget tempo og så mange ganger de vil utenom forelesningen. I forelesningen kan studentene for eksempel jobbe med oppgaver, og benytte sjansen til å spørre underviseren om ting de står fast på.

I en oversikt over forskningen på flipped classroom fram til 2012 (Bishop, 2013) konkluderer forfatterne med at det er lite forskning på området, og at det som er gjort stort sett er å spørre hva studentene syns.

En undersøkelse fant at det var en positiv sammenheng mellom bruk av flipped classroom og studentenes karakterer på eksamen (Day & Foley, 2006). Det samme har Njål Foldnes fra BI funnet (Foldnes, 2016). I et eksperiment viste han at studentene som hadde vært en del av flipped classroom-designet skåret 9 prosentpoeng bedre på eksamen enn de som hadde fulgt tradisjonell forelesning.

Det er ennå ikke nok forskning på flipped classroom for å kunne si noe sikkert om hvordan hjemmearbeid og aktiviteter i klasserommet bør designes for å gi mest mulig læringseffekt, men noe vet vi.

En undersøkelse fra 2013 viser at det å bruke undervisningstiden til å fasilitere høyere ordens-tenkning, altså det å kombinere, foreslå, velge, vurdere, konkludere, bedømme, drøfte, diskutere, avgjøre og begrunne, gjør at en større prosentandel av studentene skårer over 90 % på eksamen (Garver & Roberts, 2013).

I dette tilfellet ble det implementert ved hjelp av klikkere, men man kan se for seg flere ulike typer aktiviteter som når samme mål. I Foldnes' eksperiment var studentene i flipped-desginet også delt inn i homogene grupper, hvor studentene følte seg forpliktet ovenfor. Det er mulig at dette var en indirekte faktor til den forbedrede eksamenskarakteren.

Samstemt undervisning er et nyttig verktøy også for flipped classroom - hva er læringsmålene, hva skal studentene vise at de kan på eksamen, og hva trenger studentene da å jobbe med når jeg som lærer er tilstede?

Les mer om flipped classroom på BI.

Referanser

Bishop, Jacob Lowell and Matthew A Verleger. (2013). The flipped classroom: A survey of the research.Paper presented at the 120th ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta.

Day, Jason A, & Foley, James D. (2006). Evaluating a web lecture intervention in a human–computer interaction courseEducation, IEEE Transactions on, 49(4), 420-431.

Foldnes, Njål (2016). The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomised experiment. Active Learing in Higher Education, 17(1), 39-49.

Garver, Michael S, & Roberts, Brian A. (2013). Flipping & clicking your way to higher-order learningMarketing Education Review, 23(1), 17-22.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside