LearningLab

Hva kjennetegner god læring?

En oppsummering av forskning gjort av Biggs og Tang (2011) viser at gode læringssituasjoner kjennetegnes av følgende 7 aspekter.

  1. Studenten har metakognitiv kontroll og bedriver reflektiv læring
  2. Studenten gjør relevante læringsaktiviteter
  3. Studenten får formativ tilbakemelding
  4. Studenten er riktig motivert
  5. Studenten får en grunnleggende og relatert kunnskapsbase
  6. Læringen er sosial
  7. Undervisningen er av høy kvalitet.

Oppsummert kan man dermed si at det er viktig at studenten kan vurdere sin egen læring ved å reflektere over hvor han/hun er i sin egen læringsprosess i forhold til læringsmålene. Det er videre viktig at det er relevante læringsaktiviteter involvert, både i og utenfor klasserommet. Vi husker bedre når flere sanser er involvert i læringsarbeidet. Tilbakemelding er viktig begge veier, både fra lærer til student og fra student til lærer. Spesielt god læring gir tilbakemeldingen hvis studenten tør å ta feil, og hvor man kan ta utgangspunkt i feilene for å ta et skritt nærmere læringsmålet.

Motivasjon hos studenter kan bygges ved å hjelpe studentene til å se hvordan læringsarbeidet fører dem nærmere læringsmålet. Det er også viktig å snakke om suksess på en måte som gjør at studentene opplever at de kan nå målene, så lenge de legger ned nok innsats. Kunnskapsbasen kan vi bygge sammen med studentene, ved at ny kunnskap restrukturerer den gamle og ved at vi hjelper studentene til å se hva som er strukturene i faget, og hvordan det henger sammen med andre fag studentene tar. Å gjøre læringen sosial gjennom å gi studentene mulighet for å samarbeide, og å diskutere hverandres synspunkter åpner for en arena for refleksjon og å bryne sine egne forståelser.

Til syvende og sist er det viktig hvordan læreren legger opp undervisning. To ting som er viktig her er variasjon og tempo (Biggs and Tang 2011). Ikke bli fristet av dekningsdemonen (Skodvin 2006). Som Gardner (1993:24) sier “The greatest enemy of understanding is coverage…” (Gardner 1993). Bruk heller mer tid på det som er viktigst for helhetsforståelsen og sørg for at studentene har en forståelse før du går videre. Lag “kontrakter” med studentene om hva som dekkes av undervisningen din og hva de selv må lese på.

Referanser:

Biggs, J. and C. Tang (2011). Teaching for quality learning at university, McGraw-Hill International.

Gardner, H. (1993). "Educating for Understanding." American School Board Journal 180(7): 20-24.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside