Vedtak fra Felles Klagenemd

8. november 2007

Høsten 06 ble 82 BI-studenter mistenkt for juks i forbindelse med en innleveringsoppgave i et bedriftsøkonomikurs. Sakene ble behandlet i BIs klagenemd, som konkluderte med at studentene hadde jukset.

Resultatet ble at studentene fikk annullert karakteren i det aktuelle kurset, samt ble utestengt fra BI i ett semester. Studentene hadde adgang til å klage på vedtaket til en felles ekstern klagenemnd for alle utdanningsinstitusjoner som er underlagt universitets- og høyskoleloven. Felles Klagenemd (FK) er underlagt Samordna Opptak.

Studentene blir ikke utestengt
Felles klagenemnd har i 19 av 24 saker, det vil si for 35 av 41 studenter, i likhet med BIs klagenemd kommet frem til at det foreligger fusk og at vilkårene for å iverksette fuskereaksjoner foreligger. Av formelle grunner kom imidlertid Felles Klagenemnd til at det i disse tilfellene ikke kunne reageres med utestengning, bare annullering. I fem saker, som gjelder seks studenter, vurderte Felles Klagenemnd sakene annerledes enn BIs klagenemd, og ”frifant” studentene.

- For oss er det viktig å få bekreftet at Felles Klagenemnd i de aller fleste saker vurderer både faktum og juss på samme måte som oss. Utover dette ønsker ikke BIs klagenemnd å kommentere vedtakene, uttaler leder av BI Klagenemda, Petter Høiseth.

- Vi konstaterer at Felles Klagenemnd i 19 av 24 saker i likhet med Klagenemnda BI finner at studentene har fusket og at det ikke foreligger unnskyldningsgrunner. Felles Klagenemnd finner likevel i disse sakene det riktig å oppheve Klagenemnda BIs vedtak hva angår reaksjonen utestengning av formelle grunner. Denne del av vedtakene er kommentert i et brev fra Klagenemnda BI til Fellesklagenemnda. I fem av sakene har Felles Klagenemnd dels vurdert faktum og dels jussen noe annerledes enn Klagenemnda BI. Disse vedtak tar både vi og Klagenemnda BI til etterretning. Klagebehandlingen i fuskesaker skjer i egne organer forankret i klare lovbestemmelser, og er ikke underlagt ledelsens vurderinger. Slik bør det også være av hensyn til studentenes rettssikkerhet. Av denne grunn ønsker vi ikke å kommentere vedtakene ut over hva som er sagt ovenfor, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Han understreker at denne saken sett i sin helhet har gitt nyttige erfaringer i det videre arbeidet med å hindre fusk.

Fakta om saken

 • Fuskesaken gjelder en obligatorisk innleveringsoppgave (bestått/ikke bestått) i BØK 2601 Bedriftsøkonomi I, som ble gjennomført høstsemesteret 2006.
 • 82 studenter ble mistenkt for fusk, enten for å ha kopiert fra andre studenters besvarelser eller benyttet eksterne kilder uten å oppgi disse slik at stoffet fremstår som studentenes eget.
 • Alle fuskesakene ble behandlet i Klagenemda på BI, som vedtok at studentene hadde gjort seg skyldig i juks. Dette medførte at karakteren i det aktuelle faget ble annullert og studentene ble utestengt for ett semester.
 • Studentene hadde anledning til å klage saken inn for Felles Klagenemd. 41 studenter valgte å føre saken videre i denne instansen (24 saker), men i ett tilfelle ble vedtaket omgjort av Klagenemda på BI under forberedelsene av klagesaken

BIs Klagenemd
BIs Klagenemd er opprettet av stiftelsens styre for en 3-års periode (sept 2006 – 2009)

Klagenemda har følgende medlemmer:

 • Petter Bjørkly Høiseth (leder), Advokat, Tromsø (fra 1.7.2007)
 • Tore Abrahamsen, Forskningskoordinator, Forskningssekretariatet BI
 • Bjørn Eriksen, Advokat, Førsteamanuensis Førstelektor, Institutt for regnskap, revisjon og jus, BI
 • Stian Nysæter Gresmo (studentrepr), SBIO, Studentforeningen BI Oslo
 • Kristin Hanstad (studentrepr), BIS, BIs Studentforening
   

Spørsmål rettet mot BI Klagenemda kan rettes til:
leder Petter Bjørkly Høiseth
Tlf: 77 67 99 99
Mobil: 415 05 035
E-post: pbh@osw.no

Du kan også se alle nyheter her.