Gjest på mandag: "Nettverksnoia"

30. juli 2008

"Bekjentskaper og varige forbindelser kan være svært nyttige både for den enkelte, bedriftene og samfunnet. Det er synd dersom dette skal gå tapt ved at nettverksnoiaen får bre seg." Dette skriver Tom Colbjørnsen i sin andre kronikk denne sommeren i Dagens Næringsliv 21. juli.

Personer og bedrifter som bygger nettverk av varige forbindelser, blir i økende grad sett på med mistenksomhet. Mange advarer eksempelvis mot at tette og nære relasjoner mellom kunder og leverandører fører til korrupsjon. Nettverksnoia er å oppfatte all utvikling av varige og tette sosiale forbindelser som konspirasjoner mot tredjeperson og vitale samfunnsinteresser. Spesielt næres en slik noia av nettverk som utvikles gjennom middager og utflukter, og som befestes med gaver.

Nettverksnoiaen er ikke helt uten realitetsforankring. Nettverk kan lukke seg slik at bare de som ligner "insiderne" slipper til. Effektiviteten synker når konkurransen svekkes og de beste alternativene stenges ute. Personer som omgås over tid tilpasser seg hverandres vaner og svakheter, og blir lite mottagelige for nye måter å tenke på. I verste fall utvikler det seg korrupte og andre lovløse tilstander etterhvert som nettverket utvikler sine egne normer for hva som er rett og galt.

Eksesser og overtramp i næringsliv og forvaltning har vist at det er grunner til å være på vakt mot nettverkenes uheldige sider. Men det tilsier ikke at ethvert nettverk vil utvikle seg til en konspirasjon dersom det ikke kontrolleres og overvåkes til minste detalj av myndigheter og andre.

Stikkordet for nettverkenes positive funksjoner er tillit. Tillit skaper forutsigbarhet. På denne måten bidrar tillit til at personer og bedrifter blir villige til å inngå avtaler og foreta investeringer de ellers ville avstått fra. Det gjelder alt fra individer som skal inngå ekteskap, til bedrifter som binder seg til bestemte kunder ved å utvikle skreddersydd kompetanse med lite lønnsom alternativ anvendelse.

Tillitsbygging utvikler seg best når man blir kjent med hverandre gjennom ansikt til ansikt Ð kontakt, for eksempel over en middag eller på en felles utflukt. Enda viktigere er det å leve opp til hverandres forventninger om å "levere" over tid, slik man får anledning til å gjøre seg tilliten verdig i langvarige relasjoner med utstrakt gjenkjøp.

I næringsliv og forvaltning er nettverksbasert tillit særlig viktig ved ansettelser der det er uklart hvilke oppgaver som skal utføres, og når kompetansen må utvikles under arbeidets gang. Det samme gjelder når varer og tjenester må utvikles og tilpasses kunders og brukeres særlige ønsker og behov, og krever investeringer i ressurser med liten mulighet for alternativ anvendelse. I slike tilfeller vil åpne stillingsutlysninger og anbud fungere dårlig, av den enkle grunn at det er uklart hva som skal leveres. Ren priskonkurranse vil i slike tilfeller lett gå på bekostning av kvalitet. Det er langt fra sikkert at den ekstra tilgang man får til alternative kandidater og leverandører ved åpen utlysning og konkurranse, rettferdiggjør de ekstra kostnader og det økte tidstap som slike prosedyrer normalt medfører.

Et alternativ til nettverk er å forebygge fremtidige eventualiteter gjennom detaljerte kontrakter. Dette vil normalt være både upraktisk og kostbart. Det vil skape et omfattende regelverk med stort behov for oppfølging og detaljstyring, og gi stor makt til advokatene. Slike regimer er mer hensiktsmessige for kvalitetskontroll enn for kvalitetsutvikling. Regelstyring kan være effektivt for å ivareta sikkerhet og hindre ulykker, men er dårlig egnet til å fremme utvikling og nyskapning. Som alt annet kan nettverk misbrukes. Et visst innslag av offentlig kontroll og innsyn er nødvendig. Slike ordninger kan fort bli unødig strenge og formalistiske dersom de utformes med utgangspunkt i konspirasjonsfantasier og enkeltstående tilfeller. Alternativet er å la seg inspirere av rettsstatens prinsipp, og legge til grunn at ethvert nettverk bidrar positivt til samfunnets utvikling inntil det motsatte er bevist.

Artikkelen er publisert i Dagens Næringsliv 21. juli 2008 under vignetten ”Gjest på mandag” med tittel: ”Nettverksnoia”.

Du kan også se alle nyheter her.