BI og UiO signerer samarbeidsavtale

3. desember 2008

I går undertegnet Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo en samarbeidsavtale om Partnerforum for 16ende året på rad.

Samarbeidet mellom UiO og BI startet allerede i 1993. Partnerforum er et ideelt samarbeidsorgan, hvor hensikten er å synliggjøre partenes kompetanse overfor utvalgte deler av norsk offentlig forvaltning. I dag lager Partnerforum faglige møteplasser hvor forskning og offentlig sektor kommer sammen for gjensidig erfaringsutveksling. Totalt 18 medlemmer, inklusiv UiO og BI, teller samarbeidet per i dag.

Partnerforum er en arena for å innhente kunnskap om forvaltningens vurdering av egne kompetansebehov og av partenes dekning av slike behov gjennom formidling, utdanning, forskning og utvikling. Ifølge direktør for Corporate Programs /offentlig ledelse Morten Fjeldstad ved BI ønsker man å stimulere forskningsmiljøene til å engasjere seg i forvaltningens utfordringer, og å skape et samarbeid mellom fagmiljøer og partnere. Fjeldstad peker også på at samarbeidet har flere fordeler for BI.- Ikke bare er dette en avtale som gir oss kunnskapsutveksling, men også en mulighet til å se hva som rører seg i fagmiljøene. Samtidig som avtalen er en formalisert kanal for BIs faglige, er det også en unik mulighet for å knytte nettverk.

Partnerforum har 3 formål:

  1. Kunnskapsdeling fra akademia til sentralforvaltningen
  2. Kunnskapsutveksling mellom medlemmene
  3. kunnskapsutvikling

Styringsgruppen

Arbeidet i Partnerforum ledes av en styringsgruppe på 4 medlemmer, hvor 2 faste medlemmer kommer fra UiO og BI, og hvor de to øvrige medlemmene velges av Partnerne på det årlige møtet for topplederne i Partnerforum. Samarbeidet er selvfinansierende gjennom den innbetalte årlige medlemskontingenten som koster kr. 80.000,-. – Dette gir gratis adgang til alle arrangementer. I tillegg til aktualitetsseminarer, dialogseminarer, frokostmøter og konferanser har vi nettverk for ansatte hos partnerne som ønsker å styrke sin kunnskap innen ønskede tema, forteller Fjeldstad. – I dag har vi nettverk i etikk, -innovasjon og –HR. Hver partner får også spesialseminar(er) hvor de i samarbeid med sekretariatet som bestemmer tema, form, målgruppe og innledere, sier Fjeldstad.

Kontaktutvalget

Hvert av medlemmene utnevner 1 eller 2 kontaktpersoner med ansvar for den løpende informasjonsutveksling mellom Partnerforums medlemsorganisasjoner. Kontaktpersonene møter sekretariatet 4 ganger i året i de såkalte kontaktutvalgsmøtene. Her konkretiseres og drøftes aktuelle temaer for felles fagseminarer/-konferanser og kartlegger aktuelle samarbeidsområder. Herunder tar man sikte på kunnskapsutveksling i nettverk mellom partnerne eller kunnskapsutvikling etter nærmere bestilling hos UiO, BI eller der hvor det er mest hensiktsmessig.

Arrangementer

Partnerforum har følgende arrangementer:

  • Dialogseminar for topplederne 2 ganger i året. Ett av seminarene avholdes i etterkant av årsmøtet
  • Konferanser 2 ganger i året. Disse tar opp brede samfunnsaktuelle temaer. Konferansene er åpne for eksterne mot deltakeravgift.
  • Aktualitetsseminarer 2 ganger i året. Disse er mer spisset, mer uformelle, dagsaktuelle og kan derfor arrangeres på kort varsel. Ikke adgang for ikke-medlemmer.
  • Frokostseminarer 4 ganger i året. De skal tydeliggjøre forskningens betydning for samfunnet. Seminarene er åpne for eksterne mot en deltakeravgift.
  • Korte spesialseminar 1 gang i året for hver av Partnerne. Disse bestemmer selv tema, form og målgruppe for aktiviteten. UiO og BI bidrar med faglig presentasjon.
  • Nettverksmøter på avgrensede temaer. Opprettelse av nye nettverk skjer etter initiativ fra kontaktutvalget, og kostnadene holdes innenfor de budsjettmessige rammer som til enhver tid foreligger.

Da Fjeldstad blir spurt om hvilke målsettinger han har for Partnerforum i 2009 er han klar i sin tale: - Vi ønsker tre nye medlemmer, fortrinnsvis departementer eller direktorater. Han fortsetter å fortelle engasjert om planene videre: - Gjennom Partnerforum har BI og UiO mulighet til å legge føringer for debatt og konkrete forskningsoppdrag. Dette er en arena som bare venter på å bli mer brukt og det blir spennende å se hva vi kan få til i fremtiden, avslutter Fjeldstad.

Tekst: Ole Petter Leite, Kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI

 

Du kan også se alle nyheter her.