Shippingkonferanse med fokus på konjunkturer

1. desember 2008

Tema for Shippingkonferansen 26. november var rekruttering og jakten på de beste hodene, ikke minst konsekvenser for næringen etter de siste måneders turbulens.

Shippingkonferanse 2008

Norsk shipping er verdensledende, den femte største i verden, og som den mest internasjonale næring er den også ekstremt konjunkturutsatt. Det har de siste månedene vært ikke bare bris i verdensøkonomien, men reale orkaner.

Fremtiden for shipping

Even Lange fra Universitetet i Oslo startet dagen med et historisk tilbakeblikk på norsk skipsfartshistorie. Tidligere tider opplevde også store nedgangskonjunkturer. Maritim nærings utrolige evne til å utvikle entrepenørskap og ta i bruk ny teknologi har en sentral plass i denne historien, og Lange var optimist på næringens vegne også i disse tøffe tider.

Sverre Bjørn Svenning fra Fearnleys gav et heller dystert fremtidsbilde når det gjelder utviklingen innenfor tørrlastmarkedet. Her vil pilene peke nedover i flere år. Men bildet er ikke udelt negativt. Tankmarkedet ser i større grad ut til å klare seg bedre enn tørrbulkmarkedet, da olje også i fremtiden vil være en betydelig energikilde. Og som shipping og logistikk går hånd i hånd vil distribusjon av olje til alle verdens hjørner i stor grad sikre dette markedet også langt inn i fremtiden.

Kina og USA

Professor Arne Jon Isachsen fra Handelshøyskolen BI delte sine refleksjoner omkring både Kinas demokrati og økonomiske rolle fremover. Folk flest i Kina er ikke opptatt av vår vestlige forståelse av demokrati, men mer av etableringen av et lovstyrt samfunn der lederne er på reelt valg. To ting er vesentlige; stabilitet i egne nærområder og en god relasjon til USA.

Jostein Tvedt fra SEB Merchant Bank forklarte de grunnleggende årsakene til krisen i verdensøkonomien og kom også med noen innspill på hvordan man kan komme seg videre og ut av denne negative trenden.

Kunnskapsnav

Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI satte modeller om næringsliv som kunnskapsnav på kartet, og var entusiastisk med tanke på å få Norge til å bli et globalt maritimt kunnskapsnav - et nav som kombinerer forretning og teknologi. Med eksempler fra hvordan universiteter i Boston har vokst frem som et slikt globalt kunnskapsnav rundt Life Science, pekte han på hvilke virkemidler man må benytte seg av for å realisere denne kunnskapsvisjonen for Norge og den maritime næringen. I dette ligger også 20 gaveprofessorater fra næringen til NTNU, BI og NHH – disse bidragene får også tilskudd fra Staten på 25 prosent.

Strategi

Lars Almklov, direktør i Norges Rederiforbund, med spesialitet innenfor internasjonal politikk, gav forbundets syn på hva som vil bli det strategiske fokus framover. Strategien er under utvikling og revisjon og de siste måneders finansturbulens vil få betydning for arbeidet fremover, men arbeidet for norsk og internasjonal næringspolitikk, konkurransedyktige betingelser, kompetanse og rekruttering, samt miljø og innovasjon ligger fast.

Per Erik Dalen, direktør i Norwegian Centre of Expertise Maritime i Ålesund, poengterte viktigheten av at næringen har et godt omdømme i media og generelt i samfunnet. For å lykkes med gode strategier og planer med tanke på innovasjon og rekruttering har det stor betydning at ungdom ser på næringen som attraktiv og innovativ og med muligheter for en spennende karriere.

Generasjon Y

Carlo Duraturo fra Universum Global Student Survey gav et engasjerende og godt bilde av generasjon Y. Denne generasjonens verdier, samfunnsnormer og forventninger preges av at det er den første generasjonen som er oppvokst med påbud om å benytte sikkerhetsbelter og sykkelhjelm, for å sette det litt på spissen. Generasjonen har helt andre forventninger til hva arbeidsgiveren bør stille opp med enn hva tidligere generasjoner forventet.

Cecilie Heuch fra DNV fulgte opp Duraturos innlegg og gav et innsiktsfullt bilde av hva DNV gjør for å rekruttere de beste hodene internasjonalt med tanke på generasjon Y. DNV ønsker å møte de rette hodene på de arenaene som generasjon Y benytter. Egne innføringsprogram, karriereplaner, utviklingsmuligheter og mentorprogram utarbeides for videre å beholde samme generasjon over lengre tidsrom.

YoungShip

Sigvald Fossum, styremedlem i YoungShip og medarbeider i Gard, fortalte tilhørerne om YoungShips aktiviteter og at medlemstallet har hatt en eksplosiv økning de to siste årene. Fra organisasjonens egne undersøkelser viser det seg at øverst på pallen ligger et godt arbeidsmiljø som viktigste prioritering ved valg av arbeidsgiver, tett etterfulgt av den spennende muligheten for å jobbe internasjonalt.

Hvordan lykkes

Einar Aaser, DnB NOR Markets Corporate Finance, med bakgrunn som maritim trainee, gav bankens syn på hvordan man kan tiltrekke seg kapital. I tillegg minnet han om at det i næringen alltid har vært følgende oppskrift på hvordan man kan lykkes: Total tiltro til egen idé, få med deg erfarne ressurspersoner i markedet, søk finansiering hos de som kan markedet, jo større planer jo mer kapital, overbevis markedet om at du er den neste John Fredriksen, og skill mellom gode prosjekter og godt innpakkede prosjekter.

Ny teknologi

Torstein Dale Sjøtveit, nytilsatt konsernsjef i STX Europe ASA, fortalte engasjert om sitt konsern og troen på at det også i fremtiden vil være behov for å bygge avanserte skip stappfulle av ny teknologi. Han fortalte også uten nevneverdig omsvøp om de spesielle utfordringer som er knyttet til å bli eid av et koreansk konsern, på godt og vondt.
 
Konferansier Tor Wergeland oppsummerte dagen med følgende kommentarer: Vi står med begge bena midt oppe i en krise som ikke lar seg fjerne i løpet av kort tid, men alt er langt fra helsvart. Norsk shipping har gjennom tidene vist stor evne til omstruktureringer og til å snu krisetider til noe positivt. Selv om næringen nå kommer til å gjennomleve strukturelle endringer, vil verdenshandelen ta seg opp, og sjøtransport er og vil fortsatt være en del av dette bildet.

Du kan også se alle nyheter her.