BI tatt opp som medlem i Det nordiska universitets-administratörssamarbetet

7. januar 2009

Handelshøyskolen BI ble i desember 2008 tatt opp som medlem av Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS).

BI tatt opp som medlem i NUAS

NUAS er et samarbeid mellom 58 nordiske universiteter og vitenskapelige høyskoler som tilrettelegger for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

- BI søkte om medlemskap i Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS) da vi anså det som særlig verdifullt at NUAS tilrettelegger for erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av universiteter og vitenskapelige høyskoler i hele Norden. Vi oppfatter at et medlemskap i NUAS vil være et viktig forum for dialog om kvalitetsutviklingsspørsmål, et område som er høyt prioritert ved Handelshøyskolen BI, uttaler prorektor Guri Hjeltnes.

Om NUAS

NUAS har som mål å bidra til å styrke samarbeidet mellom de nordiske universitetene -og høyskolene. Virksomheten styres av en styringsgruppe bestående av to personer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og en person fra Island. Disse personene utnevnes i samråd av de respektive landenes representanter. Representanter fra universitetene på Færøyene og Grønland deltar også som observatører i styringsgruppen. Styringsgruppen utnevner selv styreleder og visestyreleder. NUAS er videre organisert med flere "planeringsgrupper" som arrangerer seminarer om ulike universitetsadministrative temaer.


NUAS – kvalitetsutvikling og samarbeid

Totalt 58 nordiske universiteter og vitenskapelige høyskoler er medlemmer i NUAS. En forutsetning for medlemskap er at universitetet eller den vitenskapelige høyskolen i sitt hjemland anses å inneha en undervisnings- og forskningskompetanse på universitetsnivå, samt forskerstillinger og rett til å tildele doktorgrader. Medlemskap tegnes av universitetsdirektøren eller tilsvarende.

Hver medlemsinstitusjon utnevner en kontaktperson til NUAS og ved behov en stedfortreder for denne. BIs representaner i NUAS er Marianne Schei, direktør for studieavdelingen og Jan Frode Lien, direktør bachelorstudiene.

Tekst: Ole Petter Leite, Kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.