Ett år etter finanskrisen - Kulturproduksjon i krisetider?

15. oktober 2009

I forbindelse med forskningsprosjektet ”Kulturkonsum i krisetider”, har prosjektleder og BI-professor Anne-Britt Gran tatt initiativ til å måle finanskrisens effekter for selve kulturproduksjonen.

- Ved å se på både konsum og produksjon innenfor de ulike kulturformene vil vi med disse to undersøkelsesoppleggene kunne danne oss en god oversikt over hvordan finanskrisen slår inn i kulturlivet, sier professor Anne Britt Gran ved BI.

- Vi vet nå at finanskrisen også rammer kulturlivet; arbeidsledigheten blant kunstnere er på vei opp og antall konkurser i kulturnæringene likeså. Det vi vet mindre om er hvordan krisen rammer, og hvordan den rammer blant de ulike kulturaktørene. Det tar denne undersøkelsen sikte på å finne ut, forteller Gran.

I samarbeid med Norsk skuespillerforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Norske billedkunstnere, Norske kunsthåndverkere, Norske film- og TV produsenters forening, Norske festivaler, Norsk Rockforbund og Danse og teatersentrum gjennomføres det i disse dager et stort feltarbeid blant disse organisasjonenes medlemmer.

Det stilles både felles spørsmål til aktørene, slik at en sammenligning av kulturbransjene blir mulig, og bransjespesifikke spørsmål som fanger opp de partikulære forholdene etter finanskrisen. Det undersøkes blant annet hvorvidt det har blitt færre oppdrag, lavere priser, mindre sponsormidler, mindre salg, høyere produksjons- og materialkostnader og lavere kunstneriske ambisjoner.

- Finanskrisen kan fra et vitenskapelig ståsted betraktes som en eksperimentell situasjon som gir mulighet til å undersøke bestemte sammenhenger som man ikke får målt under normale forhold, fortsetter Gran.

Hovedfunn i undersøkelsen vil bli offentliggjort i andre halvdel av november.

Teknisk om undersøkelsen

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, analysebyrået Perduco Kultur og 8 kulturorganisasjoner/forbund. Det gjennomføres web-baserte undersøkelser av organisasjonenes medlemmer. Medlemmer uten mail-adresse er ikke inkludert i undersøkelsen. Bakgrunnsvariable på individnivå er kjønn, alder, inntekt, bosted og arbeidssituasjon. Bakgrunnsvariable på foretaksnivå (festivaler, produksjonsselskaper og teater/danseensembler) er blant annet alder, omsetning, overskudd/underskudd, antall ansatte og viktigste inntjeningsfaktorer.

Du kan også se alle nyheter her.