Sterk satsing på faglige ressurser

8. desember 2009

For å møte yngrebølgen henter BI inn flere faglige ressurser. Budsjettet for 2010 legger opp til en sterk prioritering av nye faglige stillinger.

- I budsjettet for 2010 er det budsjettert med å øke faglig stab med syv nye stillinger. Disse fordeles på fagområder ut fra deres omfang av undervisnings- og forskningsoppgaver, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

- Som resten av universitets- og høyskolesektoren, forbereder vi oss på yngrebølgen. Store årskull vil de nærmeste årene komme i en alder der det er naturlig å tenke på å ta høyere utdanning. Samtidig øker studietilbøyeligheten hos hele befolkningen.

Siden 2003 har antallet faglige årsverk steget med nesten 17 % (39 årsverk). - En fortsatt styrking av faglig kapasitet er viktig for BIs vekstambisjoner, avslutter Colbjørnsen.

Stillingene allokeres til de fagområder der BI har særlige kapasitetsutfordringer.

Du kan også se alle nyheter her.