BI styrker fokuset på etikk

19. februar 2010

BI har lang tradisjon for å integrere etikk i studiene og i forskningen, men vil nå ytterligere fokusere på etikk og samfunnsansvar ved mastergradsstudiene.

BI legger vekt på å dyktiggjøre studentene til å ta gode etiske beslutninger og bidra positivt til mer etisk refleksjon i næringslivet.

Rektor Tom Colbjørnsen- Vi har et ansvar for å trene studentene i å gjenkjenne og avveie etiske spørsmål som de vil stå overfor i utøvelsen av faget, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Gjennom systematisk integrering av etiske refleksjoner i alle fag skal studentene utvikle reflekterte holdninger til de verdimessige dilemmaer som utøvelsen av faget reiser.  

BI innfører fra høsten 2010 en flertrinnsmodell med obligatorisk felleskurs i etikk for alle masterstudenter i første semester, etterfulgt av etikk-innslag i kurs innenfor hver spesialisering. 

Etikk og samfunnsansvar er tema som i stadig større grad også opptar studentene ved BI. Studentrepresentanter har vært involvert i prosessen og uttrykt ønske om mer fokus på etiske dilemmaer som er relevante for de utfordringer de vil møte når de skal ut i arbeidslivet. 

Du kan også se alle nyheter her.