Styreansvar?

27. september 2011

"Du kan ikke kjøpe deg fri fra styreansvar" - Kompetansepåfyll gir deg den sikkerheten og tryggheten du trenger. BI Trondheim tilbyr kurset Styrekompetanse 1 høsten 2011. Oppstart 2. november.

Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser - visjoner / strategier, bedriftens styringssystem - organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering og prosessene i styrerommet.

Emneoversikt

•Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
•Rollefordeling i styret: Formell oppbygging og uformell samhandling
•Rollefordeling mellom eiere, styre, og administrativ ledelse. Rollekonflikter
•Styrets kompetanse
•Egenskaper ved styrene
•Styret og situasjonsbestemte forhold
•Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, Stiftelser)
•Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold.
•Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Almenaksjeloven)
•Brønnøysundregisteret; formell registrerings – og rapporteringsplikt
•Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy: Visjoner, forretningside og hovedmål i markedsorienterte virksomheter
•Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse

Eksamen

Kurset avsluttes med 72 timers hjemmeeksamen som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.

Gjennomføring:

1.samling: 2-4. november
2.samling: 24-25. november

Tid: 0900-1630
Foreleser: Kjell Standal og Elbjørg Standal

 

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med:

Hege Fauskanger Lie
Studieveileder
BI Trondheim
98251752
hege.f.lie@bi.no

 

 

Du kan også se alle nyheter her.