Individets renessanse

17. oktober 2011

Teamarbeid i bedriftene hemmer medarbeidernes kreativitet, skriver rektor Tom Colbjørnsen i dagens kronikk.

Kronikk i Dagens Næringsliv 17. oktober 2011:

Teamarbeid i bedriftene hemmer medarbeidernes kreativitet. Resultatet blir for lite nyskapning til å erstatte arbeidsplasser som forsvinner ut av landet. Dette er en undervurdert årsak til dagens økonomiske krise.

Gjeldskrise og arbeidsløshet dominerer dagens nyhetsbilde i Europa. De fleste kommentatorer legger skylden på sendrektige politikere og euroens misere. Det er for enkelt. Det underliggende problemet er en tiltakende ubalanse i verdensøkonomien.

Europeiske bedrifter flytter produksjon østover og sørover. Professor Victor Norman har vist at både Norge og andre europeiske land har lagt ned mer industriproduksjon enn de har skapt nye kunnskapsintensive virksomheter. Dermed blir den økonomiske veksten for lav, og det skapes for få varer og tjenester, til å opprettholde det velferdsnivået som den europeiske befolkningen forventer.

Uten nyskaping og omstilling til kunnskapsintensiv produksjon er det ingen varig løsning i sikte. Oljevirksomheten gir Norge bedre tid enn andre land til å omstille seg, men før eller siden må endringer skje også her i landet.

Mange faktorer påvirker omfanget av omstillinger. En av dem er hvordan bedriftenes arbeidsformer påvirker medarbeidernes muligheter for kreativ utfoldelse. 

De siste tiårene har betydningen av individuell frihet i arbeidet blitt nedbetont til fordel for team- og gruppearbeid. Denne utviklingen har brakt mye godt med seg. I et team kan medarbeidere trekke på hverandres erfaringer og kunnskaper, samtidig som de kan utnytte sin egen spisskompetanse. Ledelsen vil få lettere tilgang til de ansattes synspunkter, og dermed ha bedre informasjon for å treffe sine beslutninger. Gjennom å bli gjort ansvarlige for teamets mål motiveres medarbeiderne til å arbeide for virksomhetens beste.

Et økt innslag av teamarbeid kan med andre ord gjøre eksisterende produksjon mer effektiv og bedre. Imidlertid viser det seg at det kommer mindre kreativt og nyskapende ut av å arbeide i team, sammenlignet med om medarbeiderne hadde jobbet mer individuelt. Dette viser seg i nyere forskning, og kan også illustreres med enkelteksempler.

Nylig avdøde Steve Jobs har allerede blitt legendarisk. Han dyrkes både som entreprenøren som skapte en ny digital tidsalder, og som geniet som forandret verden. Det ligger riktignok til lederrollen å bli feiret og satt på pidestall når spektakulære suksesser inntreffer, slik det har gjort med Apples iPod, iPhone og iPad. Det er imidlertid liten tvil om at Jobs har spilt en langt mer avgjørende rolle i Apples nyvunne suksess, enn å være en symbolsk gallionsfigur. Han er dessuten kjent for å være både egenrådig og standhaftig, og for å ville ha ting på sin måte. Det er vanskelig å se for seg at han kunne vært den kreative pådriveren han har vært, dersom han var blitt pålagt teamarbeidets disiplinering og kollegiale kontroll.

Steve Jobs og Apples kan stå som illustrasjon på betydningen av individuelt entreprenørskap og individuelle utfoldelsesmuligheter for nyskaping. Det finnes forskning som illustrerer det samme.

Vidar Schei og Therese Sverdrup ved NHH refererer i siste nummer av tidsskriftet Magma til en studie som viste at fire personer som jobbet individuelt skapte tre ganger så mange nyttige ideer, som fire personer som jobbet i team. Det kan imidlertid argumenteres for, slik Gro Ellen Mathisen ved Universitetet i Stavanger gjør, at teamets kreativitet ikke er hugget i stein. Det kan utvikles til å bli kreativt. Dersom teamet bygges til å bestå av tydelige mål, gjensidig støtte, trygghet til å feile, og resultatorienterte medarbeidere, så vil kreativiteten øke.

Bygging av et kreativt team er imidlertid en krevende prosess. Det forutsetter en betydelig vilje hos medarbeiderne til å disiplinere seg og delta i øvelser, øvelser som i beste fall har indirekte relevans for arbeidssituasjonen. Gjennom alt fra å gå sammen om å bygge tårn av sugerør, til å lære å stole på hverandre under ekstreme fysiske forhold, skal medlemmene bli kjent med hverandres styrker og svakheter, og utvikle gjensidig tillit.  Kreative personer har riktignok sans for lek og fantasier, og det er ikke utenkelig at de kan føle seg tiltrukket av enkelte av øvelsene. Imidlertid er kreative mennesker i minst like stor grad kjennetegnet av et ønske om å arbeide selvstendig og fritt. De vil neppe kunne tilpasse seg teamets disiplin og kjøreregler uten å måtte gå på kraftig akkord med sitt frihetsbehov. Mye kreativitet vil bli borte på veien. 

Nyskaping skjer mest effektivt når kompetente medarbeidere møter uventede utfordringer i sitt arbeid, og samtidig har frihet til å prøve ut kreative løsninger, uten å måtte gå gjennom omstendelige teamprosesser. Individuelle medarbeidere vil ha behov for å trekke veksler på kollegial støtte, kompetanse og diskusjon, men dette kan de skaffe seg langt lettere gjennom faglige og personlige nettverk.

Omstendelig og disiplinerende teamutvikling i kreativitetens navn oppnår gjerne det motsatte, nemlig å kvele individers kreative kraft.

Tom Colbjørnsen,
Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.