Sak om plagiering i doktorgradavhandling

21. mars 2012

I en uttalelse fra Nasjonalt Utvalg for gransking av redelighet i forskning kommer det frem at en tidligere ansatt ved Handelshøyskolen BI har opptrådt vitenskapelig uredelig (19 mars 2012) .

Flertallet mener at fremgangsmåten i avhandlingen er grov uaktsom og at det dermed foreligger vitenskapelig uredelighet. Mindretallet mener det ikke er grunnlag for å kalle handlemåten grov uaktsom. Doktoravhandlingen er fra 2004. BI har siden oktober 2010 hatt dialog med Granskingsutvalget for å sikre at alle aspekter blir best mulig belyst.

Innklagede har anledning til å påklage Granskingsutvalgets uttalelse til Kunnskapsdepartementet. Handelshøyskolen BI er ikke formell part i saken.

 

Relaterte dokumenter (listen oppdateres):

Vurdering av plagiatpåstander og anbefaling av tiltak, Ragnvald Kalleberg 20. aug 2010

Uttalelse fra BIs forskningsetiske utvalg 24. aug 2010

Rektors beslutning og skjønn i sak om påstått plagiat, 5. sep 2010

BIs kommentarer til ad-hoc utvalgets innstilling 24. oktober 2011

Granskingsutvalgets uttalelse og konklusjoner på etikkom.no

Rektors redegjørelse for BIs saksbehandling, mai 2012

Frikjent for vitenskaplig uredelighet, 31.01.2013

Kronikk i Aftenposten: Rydd opp! 31.01.2013

 

 

Du kan også se alle nyheter her.