Kompetanseutvikling i skolen og barnehagen

20. mars 2013

Handelshøyskolen BI er en sentral aktør i utdanningsdirektoratets satsning på å styrke kompetanseutviklingen av ledere i barnehager og grunnskolen.

Onsdag 7.mars var studenter fra nasjonal lederutdanning for rektorer og styrere i barnehager samlet til en felles vitnemålsutdeling ved Handelshøyskolen BI. I sin velkomsttale til studentene la fagansvarlig Professor Johan From spesielt vekt på at det er de første årene i barnehagen og grunnskolen som er med på å legge premissene for barna.  

-Ledere i skolen har i dag moderat effekt på elevenes læring. Våre programmer har som siktemål å øke kvaliteten på lederne slik at de bedre kan bidra til en norsk skole hvor elevene lærer mer, sier From.

vitnemålsutdeling

Professor Johan From

Nasjonalt utdanningsprogram for rektorer

Handelshøyskolen BIs nasjonalt utdanningsprogram for rektorer har siden oppstarten i 2002, hatt et sterkt fokus på at rektorer i den norske skolen skal bli i bedre stand til å utføre sine lederoppgaver. Undervisningen består blant annet av emner innenfor ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor i dag.

vitnemålsutdeling

f.v: Prosjektleder styrerutdanningen Nina Elisabeth Elstad, Professor Johan From, Per Tronsmo (Udir) og Andreas Segrov (Psykologibistand)

Nasjonalt utdanningsprogram for styrere i barnehager

Handelshøyskolen BI er en av fem utdanningsinstitusjoner som siden oppstarten høsten 2011, tilbyr undervisning rettet mot nytilsatte og erfarne styrere i barnehagen. Styrerutdanning har som mål å gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle. Tilbakemelding fra tidligere studenter viser at undervisningen i stor grad har  gitt økt forståelsen for lederrollen, nye faglige innfallsvinkler og utgangspunkt for refleksjon over egen utøvelse av ledelse. 

Du kan også se alle nyheter her.