Statsbudsjettet 2014

14. oktober 2013

I forslaget til statsbudsjett for 2014 mottar Handelshøyskolen BI 255,7 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 10,3 millioner kroner fra 2013.

De økte bevilgningene skyldes nye studieplasser ved BI i 2011 - som gir økt bevilgning i 2014 - og pris- og lønnsjusteringer.

- Dagens statlige finansieringssystem er rimelig forutsigbart og greit å forholde seg til. Skal vi få mer penger må vi utdanne flere, og forske mer, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

- BI kommer greit ut fordi vi gir mange studenter mulighet til å ta en utdanning som samfunnet etterspør, og fordi våre faglige ansatte er produktive, sier Colbjørnsen.

Gaveforsterkningsordningen
- Det er gledelig å se at regjeringen gjeninnfører gaveforsterkningsordningen som ble avviklet i 2012.  Dette er et viktig insentiv til forskningssamarbeid mellom akademia og næringslivet, sier Colbjørnsen.

Forskningsbudsjettet
Colbjørnsen skulle ønsket økt satsning på forskning.

- Norge er på sisteplass i Norden når det gjelder totale midler anvendt til forskning per innbygger. Utfordringen ligger i å få til et bedre samspill mellom norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, og næringslivets egen forskning. Dette er ikke bare et spørsmål om størrelsen på bevilgningene, men vel så mye om måten bevilgningene er utformet og organisert på.

- Det er skuffende at det ikke kommer flere stipendiatstillinger til de økonomiske -og administrative fagområdene, sier Colbjørnsen.

Studiefinansiering
De seneste år har regjeringen ikke funnet rom for å imøtekomme studentenes krav om at en del av tilleggslånet til skolepenger omgjøres til stipend ved fullført utdannelse, slik at studenter som betaler skolepenger i Norge og utlandet kunne blitt likestilt.

- Det ingen saklig grunn til at studenter i Norge skal forskjellsbehandles ved ikke å få deler av skolepengene gjort om til stipend dersom de fullfører på normert tid. Våre studenter har forventninger om at samarbeidspartiene bak den nye regjeringen vil følge opp tidligere signaler om å endre på dette, sier Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.