Godt nok?

17. desember 2013

Faglig svake masterstudier med få studenter opprettholdes av regionalpolitiske krefter og lokale næringsinteresser, skriver BI-rektor Tom Colbjørnsen i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Debattinnlegget nedenfor var på trykk i Dagens Næringsliv 17. desember 

I et intervju med Dagens Næringsliv 6. desember påpekte jeg at dagens norske økonomiutdannelse ikke er god nok holdt opp mot ledende utenlandske skoler.

Grunnen til dette er at statens frislipp av politisk garanterte master- og phd-utdanninger harRektor Tom Colbjørsen
skapt en konkurranse om knappe fagressurser som hindrer oppbygging av fagmiljøer som er store og tunge nok til å markere seg internasjonalt. 

Norge er neppe stort nok til å romme mer enn to slike miljøer. BI og NHH, som allerede nyter en viss internasjonal anerkjennelse, er de to skolene som har potensial til å lykkes med dette. Det utelukker ikke at det også er rom for økonomiskoler som konsentrerer seg om regionale og bransjemessige nisjer, men som ikke av den grunn trenger å bygge seg opp til universitetsnivå.

Bjarte Ravndal og Espen Gressetvold er imidlertid fornøyd med dagens situasjon. De skriver i DN 12. desember: «Det viktigste suksesskriteriet … er at dagens kandidater … får gode jobber. De bidrar til høy verdiskaping i samfunnet». Det kan så være, men at verdiskapingen er høy betyr ikke at den ikke kunne vært enda høyere, slik den ville vært dersom norske studenter og bedrifter også hadde hatt tilgang til skoler som holdt et bedre internasjonalt nivå.

Det er ikke nok at slike skoler er tilgjengelige i utlandet, siden det er sterke internasjonale barrierer mot mobilitet både i arbeids- og utdanningsmarkedet.

Ravndal og Gressetvold hevder videre at dagens struktur er et resultat av en ønsket utvikling og politisk styrt prosess. Om den er ønsket er det delte meninger om, men at den er politisk styrt er utvilsomt riktig. Resultatet er at det ikke er reell konkurranse de norske skolene imellom. Det er ingen konkurranse som premierer de gode studiene og fjerner de dårlige. Faglig svake masterstudier med få studenter opprettholdes av regionalpolitiske krefter og lokale næringsinteresser.

BI ville vi gjerne sett en reell konkurranse, men innser at det er urealistisk i Norge. Det vil nok i uoverskuelig fremtid måtte være opp til staten å forvalte sitt nærmest eneveldige eieransvar overfor norske skoler slik at de ikke konkurrerer hverandres fagmiljøer i stykker. I stedet bør staten styre på en måte som gir noen få skoler anledning til å bygge seg opp til topp internasjonalt universitetsnivå, mens andre skoler begrenser seg til å møte regionale og mer begrensede behov. 

Tom Colbjørnsen,
Rektor ved Handelshøyskolen BI.

Du kan også se alle nyheter her.