Styrking av faglige styringslinjer og lederroller ved BI

18. juni 2014

Styret godkjente i dag å tilsette professor Ulf Henning Olsson som prorektor for forskning og fagressurser, og professor Dag Morten Dalen som prorektor for studiekvalitet. Begge prorektorene tilsettes i åremål for perioden 2014 – 2018.

Etter utnevningen av Inge Jan Henjesand som rektor, ble det i henhold til BIs vedtekter lyst ut stillinger som prorektor og viserektor. Allerede på utlysingstidspunktet ble det vurdert å ansette to prorektorer, noe vedtektsendringen i dagens styremøte ga anledning til. Utlysningsteksten ble med dette som utgangspunkt formulert med formål å rekruttere to tydelige faglige linjeledere. 

Dag Morten Dalen og Ulf Henning Olsson er nye prorektorer ved BI.

- Gjennom å ansette to sidestilte prorektorer innfører vi en modell som skal bidra til å styrke samspillet mellom fremragende forsking, attraktive studier, relevans og effektiv ressursutnyttelse, sier påtroppende rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Grundig prosess

Inge Jan Henjesand peker på en meget god prosess med svært mange godt kvalifiserte kandidater.
- Jeg er svært glad for at Ulf Henning og Dag Morten har takket ja til nye prorektorroller i BIs ledelse. Gjennom å ha hatt linjeansvar for forskning og fagressurser og studiekvalitet i fire år har de ervervet verdifull erfaring og kompetanse som jeg ønsker å ha med i BIs ledegruppe de neste fire årene. Med disse ansettelsene sikrer vi kontinuitet, noe jeg mener er svært viktig for å bygge videre på BIs gode resultater. Skal BI lykkes i en økende internasjonal konkurranse om de beste forskerne, de beste studentene og de beste næringslivsrelasjonene må vi utvikle tydeligere og bedre lederroller i hele organisasjonen. Vi trenger ledere som både evner å lede sin del av BIs organisasjon, og som bidrar til godt samabeid på tvers av fag, studier og forretning, sier Inge Jan Henjesand.

Ulf Henning Olsson

Ulf Henning har innehatt stillingen som viserektor for forskning og fagressurser i perioden 2010 -2014, og har i denne perioden bidratt til utviklingen av BIs institutter og instituttledelse. Som prorektor for forskning og fagressurser vil Ulf Henning styrke arbeidet med utvikling av BI som en attraktiv arbedsplass for de beste faglige medarbeiderne nasjonalt og internasjonalt.

- I disse årene har jeg satt pris på å kunne samarbeide med instituttlederne og de faglige for å styrke deres posisjon. Grepet Inge Jan nå tar med å sidestille to prorektorer, mener jeg vil være med og skape enda større kraft for dette arbeidet fremover, sier Ulf Henning Olsson.

Dag Morten Dalen

Dag Morten Dalen har innehatt stillingen som prorektor med ansvar for studiekvalitet i perioden 2010 – 2014.  Dag Morten har ledet arbeidet med BIs studieporteføljer, akkreditering, rangering og bruk av nye læringsformer (IKT). Som prorektor for studiekvalitet vil Dag Morten få ansvar for å styrke arbeidet med å sikre at BIs studier holder høy internasjonal faglig kvalitet, er relevante og ligger i forkant når det gjelder bruk av nye læringsformer. Dette krever utvikling av faglige ledere som vil ha som viktig oppgave å forene ulike interesser i BIs virksomhet.

- Med oppnådde akkrediteringer har vi lagt et godt grunnlag for veien videre. Dette arbeidet har vært tidkrevende for svært mange medarbeidere. Nå skal vi rette større oppmerksomhet mot utvikling av studiekvalitet. De mange dedikerte deans og associate deans er en unik ressurs for BI. Med et godt samarbeid mellom deanslinjen og instituttene er utviklingspotensialet stort, både faglig og pedagogisk, sier prorektor Dag Morten Dalen.

Du kan også se alle nyheter her.