Statsbudsjettet 2015

8. oktober 2014

– For høyere utdanning og forskning er budsjettet en bekreftelse på de signaler regjeringen har gitt gjennom det siste året, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Målrettet satsning

Handelshøyskolen BI har gjennom de siste årene gjort helt nødvendige prioriteringer for å konsentrere fagressursene i større og mer slagkraftige miljøer.

– Det er helt avgjørende for landets fremtid at det nå satses målrettet i kunnskapssektoren. Kunnskap er en global konkurransenæring, det er de europeiske skolene vi blir målt mot på kvalitet. Vårt arbeid med kvalitet har gitt oss internasjonale akkrediteringer som dokumentasjon på at vi spiller i elitedivisjonen blant internasjonale handelshøyskoler, sier Henjesand.

En kvalitetsheving må gjennomføres hvis sektoren skal nå målene de har satt seg innen internasjonalisering.

– Ambisjonenen som nå er nedtegnet i statsbudsjettet for 2015 er en god start på denne innsatsen, sier Henjesand.

Rammebetingelser for internasjonal konkurranse

En forventet nedskalering i oljesektoren må kompenseres med en satsing på vekst og kvalitet i høyere utdanning og forskning.      

– En satsing på kunnskap, høyere utdanning og forskning må kombinere to viktige hensyn. Institusjonene må få rammebetingelser som stimulerer til å bygge opp verdensledende fagmiljø. Samtidig må studentene få økonomisk rom til å konsentrere seg om fag og studier. Gode institusjoner trenger gode og dedikerte studenter, sier Henjesand. 

BI har gjennom flere år støttet studentenes krav om at en del av tilleggslånet de tar opp til skolepenger omgjøres til stipend ved fullført grad. Regjeringen har ikke funnet rom for å imøtekomme studentenes krav.

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvor studieavgiftene er hovedinntektskilden. Statsstøtten utgjør ca. 18 % av stiftelsens omsetning i 2014.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 mottar Handelshøyskolen BI 263,2 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 7,5 millioner kroner fra 2014.

Fakta:

Endring uttelling på utdanningsinsentiver: - 4, 047 mill kr

Endring uttelling omfordelt forskningsincentiver (innen fast ramme): - 2, 662 mill kr

Kompensasjon pris- og lønnsjusteringer: 8, 659 mill kr

Konsekvensjusteringer: Økning på 3 040 000 kroner som følge av nye studieplasser i 2011. Økning på 2 814 000 kroner for videreføring av nye rekrutteringsstillinger i 2014.

Andre endringer: Økning på 243 000 kroner for videreføring av styrkingen av strategiske ramme fra RNB 2014. Reduksjon på 1 325 000 kroner som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. 

Du kan også se alle nyheter her.